Större företag rekommenderas att först upprätta en pensionspolicy, där företaget exempelvis fastslår vad som ska gälla vid föräldraledighet eller deltidsarbete. Försäkringsrådgivaren utformar sedan ett förslag till Pensionsplan utifrån pensionspolicyn och företagets förutsättningar och önskemål om försäkringsskyddets omfattning.

Hälsoregler

För att omfattas av pensionsplanens riskmoment, till exempel sjukförsäkring och premiebefrielse, krävs godkänd hälsoprövning som fylls i av den försäkrade själv. Om tio eller fler försäkras i Swedbank Pensionsplan samtidigt krävs endast ett intyg om att alla är fullt arbetsföra från arbetsgivaren. Undantaget är företagare, som alltid behöver lämna en hälsoförklaring.

Förmånsgrupper

Personerna som ska omfattas av planen delas vanligen in i olika förmånsgrupper. Förmånsgrupperna ligger till grund för premieavsättningens storlek och om kompletterande riskförsäkringar skall ingå i pensionsplanen.

Premien påverkas av lönen

Om pensionsplanen är tecknad mot procent av lön, vilket rekommenderas, ökar premien procentuellt i samband med lönehöjning.

Pensionsplan för företagare

Swedbank Pensionsplan är en lämplig pensionslösning också för företagare. För dessa gäller speciella regler bl a för hälsoprövningen. Som företagare räknas:

  • samtliga ägare i företag som ej är juridisk person
  • samtliga ägare och delägare i handelsbolag samt komplementär i kommanditbolag
  • den som ensam eller tillsammans med make, sambo, förälder eller barn äger minst en tredjedel av aktierna i ett aktiebolag samt i företaget verksam make, sambo, förälder eller barn till företagare.

Information till anställda

När avtalet är tecknat kommer bankens försäkringsrådgivare gärna ut på företaget och informerar de försäkrade om Pensionsplanen och dess innehåll. Personliga möten med varje medarbetare görs också för genomgång av de individuella valen.