Insikter Skogsbarometern 2021

  • En stark skogskonjunktur, speciellt för sågade trävaror, har bidragit till rekordexport för skogsindustrin under 2021. Men konjunkturen förväntas svalna mot slutet av 2021, vilket förutspås innebära ett svagare 2022 både för industrin och skogsägarna.
  • Drygt hälften av de tillfrågade svarar att lönsamheten i deras skogsbruk är tillfredsställande eller mycket god och tror att detta kommer att hålla i sig de närmaste åren.
  • Skogsägarnas syn på virkespriserna är mer positiv än i fjol, 55 procent tror att timmerpriset stiger och 39 procent att priset på massaved går upp de närmaste åren.
  • Sju av tio skogsägare tror på stigande priser på skogsfastigheter de kommande åren vilket är samma andel som i fjol.
  • Granbarkborren fortsätter att påverka skogsägarna även om skadorna totalt sett är färre i år än i fjol. Dock har angreppen förflyttats mer norrut.
  • Åtta av tio tillfrågade skogsägare har ännu inte satt sig in i innebörden av EU:s taxonomi.

Skogsbarometern 2021 (pdf)

Pressmeddelande (pdf)