Passandebedömning

Du som vill börja handla med onoterade aktier behöver först göra en så kallad passandebedömning. I denna säkerställer vi att du har tillräckliga kunskaper om onoterade aktier innan du kan lägga en order. 

Lägre informationskrav

Noterade bolag har avtal med en börs eller marknadsplats om informationsgivning till allmänheten i syfte att säkerställa att kurspåverkande nyheter och löpande finansiell information når ut brett och vid samma tidpunkt till alla. Både köpare och säljare ska alltså ha samma informationsunderlag när en aktieaffär genomförs. Dessa krav kan tyckas självklara men motsvarande regler finns inte för onoterade aktier. Det betyder att de onoterade bolagen inte har samma skyldigheter som noterade bolag när det gäller att tillhandahålla information till marknaden om den ekonomiska utvecklingen eller andra kurspåverkande händelser.

Minimala listningskrav

Noterade bolag går igenom en noggrann process i samband med börsnotering, där granskas bolagets ekonomi, dess kvalitet på processer för informationsgivning, att bolagets löpande ekonomisk rapportering uppnår en viss lägstanivå och visst format, dess styrelse och även dess ägare i syfte att säkerställa att bolaget är moget att handlas på en öppen handelsplats. Motsvarande process saknas för onoterade bolag. Ett onoterat bolag kan därför sakna den mogenhet som krävs för att handlas på börs eller marknadsplats och kan ha brister i sin informationsgivning, finansiella plan, redovisning mm som kan vara svåra att upptäcka, vilket kan vara till nackdel för dig som investerare.

Manuell handel

Onoterade bolag handlas manuellt per telefon, via ett värdepappersinstitut som åtagit sig att organisera handeln i aktien efter överenskommelse med bolaget. Detta värdepappersinstitut publicerar vanligen indikativa köp- och säljbud samt avslutshistorik oregelbundet under dagen. Detta medför att det kan vara svårare för investerare att följa prisbildning och handeln i bolaget jämfört med de regelbundet och offentligt uppdaterade uppgifterna som publiceras för noterade bolag bl.a. på börsens hemsida, olika nyhetstjänster och i din värdepapperstjänst.

Det kan också vara svårt att sälja din placering i en onoterad aktie då omsättningen, antalet aktier som köps och säljs varje dag, i dessa bolag generellt sett är lägre än för noterade bolag. Vissa dagar omsätts inga aktier alls. Skillnaden mellan köp- och säljkurs kan också vara större vilket kan innebära att din kostnad för att sälja en aktie som du har investerat i blir hög. Om ett onoterat bolag som du äger aktier i avslutar sitt avtal med det värdepappersinstitut som bedriver handeln i bolagets aktie utan att etablera ett avtal med ett annat värdepappersinstitut riskerar du som investerare att befinna dig i en situation med ett aktieinnehav, men utan en marknad att sälja i.

Sammanfattning av riskerna med handel onoterade bolag

Sammanfattningsvis finns det flera faktorer som gör att risken att investera i ett onoterat bolag är väsentligt högre än om du placerar i ett bolag noterat på en börs- eller marknadsplats. Detta behöver du ta hänsyn till innan du köper aktier i ett onoterat bolag.

Varför investera i onoterade bolag? (swedbank-aktiellt.se)