Please read this carefully as it applies to all persons who visit this website. This part of the website contains information and documents relating to an offer of securities of Volvo Car AB. You may not be eligible to view the contents of that information and those documents. Accordingly, if you wish to access this part of the website you must first inform yourself about and then observe the statutory and regulatory requirements applicable to you and to your jurisdiction. In order to establish whether or not you may view the information and documents please read the disclaimer below in full.

 

Detta material ska inte tillhandahållas, distribueras eller offentliggöras, varken direkt eller indirekt, helt eller delvis, till eller i USA, Australien, Kanada, Japan, eller någon (annan) jurisdiktion där sådana åtgärder skulle strida mot relevant lagstiftning i sådan jurisdiktion.

Detta material är uteslutande för informationssyfte och ska inte utgöra eller tolkas som ett erbjudande om att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande om att köpa några värdepapper i Volvo Car AB ("Bolaget" respektive "Värdepapperen") i USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion i vilken sådant erbjudande, anfordran eller försäljning är olaglig förutan registrering, undantag från registrering eller kvalificering enligt värdepapperslagstiftningen i sådan jurisdiktion (en "Begränsad jurisdiktion").
Värdepapperen är inte och kommer inte att registreras enligt den amerikanska Securities Act av 1933, med ändringar, ("Securities Act") och kommer inte heller att registreras hos någon behörig myndighet avseende värdepapper i någon amerikansk delstat eller annan amerikansk jurisdiktion. Värdepapperen får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett tillämpligt undantag från registreringskraven enligt Securities Act. Det kommer inte att ske något allmänt erbjudande av Värdepapper i USA.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande till allmänheten i Storbritannien om att förvärva Värdepapper. Inget prospekt har eller kommer att godkännas i Storbritannien med avseende på Värdepapperen. I Storbritannien distribueras och riktas detta material endast till, och en investering eller investeringsaktivitet till vilken detta dokument är hänförligt är endast tillgänglig för och kommer endast att genomföras med, "kvalificerade investerare" (enligt definitionen i artikel 2(e) i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 ("Prospektförordningen"), såsom den har implementerats i nationell rätt genom European Union (Withdrawal) Act 2018 och som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet som faller inom Artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder på grundval av detta material och ska inte agera eller förlita sig på det.
Bolaget har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten beträffande Värdepapperen i någon medlemsstat i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (varje stat en "Medlemsstat") förutom Sverige. Inga åtgärder har vidtagits eller kommer att vidtas för att erbjuda Värdepapperen till allmänheten på ett sådant sätt som kräver att ett prospekt offentliggörs i någon Medlemsstat förutom Sverige. Därmed får Värdepapperen erbjudas i en Medlemsstat endast (i) till legala enheter som är kvalificerade investerare såsom definierat i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 ("Prospektförordningen"); eller (ii) under sådana andra omständigheter som faller under Artikel 1(4) i Prospektförordningen. I detta stycke avses med uttrycket "erbjudande av värdepapper till allmänheten" ett meddelande, oavsett form och medium, som innehåller tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och Värdepapperen för att en investerare ska ha förutsättningar att fatta beslut om att teckna sig för eller förvärva Värdepapperen.

Bolaget har inte vidtagit några åtgärder vilka skulle tillåta ett erbjudande av Värdepapper eller innehav eller distribution av detta material, eller något annat erbjudande- eller annonseringsmaterial avseende sådana Värdepapper i någon jurisdiktion som kräver särskilda åtgärder för det syftet.
Tillhandahållande, offentliggörande och distribution av detta material kan i vissa jurisdiktioner vara begränsat genom lagstiftning, och personer i sådana jurisdiktioner till vilka materialet tillhandahålls, offentliggörs och distribueras ska följaktligen informera sig själva om samt iaktta sådana begränsningar.

Genom att fortsätta för att ta del av det material som detta webbplatsfilter ger tillgång till, garanterar du att du inte är bosatt i eller befinner dig i USA, Australien, Kanada eller Japan och du bekräftar att du inte kommer att överföra eller på annat sätt översända någon information på denna hemsida till någon person i USA, Australien, Kanada eller Japan eller till publikationer som har en allmän spridning i USA, Australien, Kanada eller Japan.

Jag har läst disclaimern och jag godkänner innehållet i disclaimern
Jag godkänner ej

These materials are not for release, distribution or publication, whether directly or indirectly and whether in whole or in part, into or in the United States, Australia, Canada or Japan or any (other) jurisdiction where to do so would constitute a violation of the relevant laws of such jurisdiction.
These materials are for information purposes only and are not intended to constitute, and should not be construed as, an offer to sell or a solicitation of any offer to buy securities of Volvo Car AB (the "Company", and such securities, the "Securities") in the United States, Australia, Canada or Japan or in any other jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful absent registration or an applicable exemption from registration or qualification under the securities laws of such jurisdiction (each a "Restricted Jurisdiction").
The Securities are not and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act") and will also not be registered with any authority competent with respect to securities in any state or other jurisdiction of the United States. The Securities may not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from the registration requirements under the U.S. Securities Act. There will be no public offering of Securities in the United States.
This communication does not constitute an offer of Securities to the public in the United Kingdom. No prospectus has been or will be approved in the United Kingdom in relation to the Securities. In the United Kingdom, these materials are only being distributed to, and are only directed at, and any investment or investment activity to which they relate is available only to, and will be engaged in only with, "qualified investors" within the meaning of Article 2(e) of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of the European Union of 14 June 2017 (the "Prospectus Regulation"), as it forms part of domestic law in the United Kingdom by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018, and who are (i) persons having professional experience in matters relating to investments who fall within the definition of "investment professionals" in Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order"); or (ii) high net worth entities falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as "relevant persons"). Persons who are not relevant persons should not take any action on the basis of these materials and should not act or rely on them.
The Company has not authorised any offer to the public of Securities in any Member State of the European Economic Area (each a "Member State") other than Sweden. No action has been undertaken or will be undertaken to make an offer to the public of Securities requiring publication of a prospectus in any Member State other than Sweden. As a result, the Securities may only be offered in Member States (i) to any legal entity which is a qualified investor as defined in the Prospectus Regulation; or (ii) in any other circumstances falling within Article 1(4) of the Prospectus Regulation. For the purpose of this paragraph, the expression "offer of securities to the public" means the communication in any form and by any means of sufficient information on the terms of the offer and the Securities to be offered so as to enable the investor to decide to exercise, purchase or subscribe for the Securities.
No action has been taken by the Company that would permit an offer of Securities or the possession or distribution of these materials or any other offering or publicity material relating to such Securities in any jurisdiction where action for that purpose is required.
The release, publication or distribution of these materials in certain jurisdictions may be restricted by law and therefore persons in such jurisdictions into which they are released, published or distributed, should inform themselves about, and observe, such restrictions.

By proceeding to view the materials to which this gatepost gives access, you warrant that you are not a resident of or located in the United States, Australia, Canada or Japan and you agree that you will not transmit or otherwise send any information contained in this website to any person in the United States, Australia, Canada or Japan or to publications with a general circulation in the United States, Australia, Canada or Japan.

I have read the disclaimer and I agree to the content of the disclaimer

I do not agree