Många företagare, nästan var femte i undersökningen, uppgav att de upplevt att det är krångligt att ansöka och varannan företagare svarade att de inte haft behov av stöd under pandemin.

- Det är överraskande att två av tre företagare inte sökt stöd. Det kan vara ett tecken på att det är skillnader i hur olika företag påverkats, att stöden inte är rätt utformade eller att de till och med kommer för sent. säger Jörgen Kennemar, seniorekonom på Swedbank.

Skillnader mellan branscher och större företag har varit mest aktiva med att söka stöd

Coronapandemin har slagit olika hårt i olika branscher, vilket framkommer i statistiken över antal ansökningar och beviljade stöd som Tillväxtverket och Skatteverket redovisat. Till exempel är hotell och restaurang, transport och handel överrepresenterade vad gäller ansökta och beviljade omställningsstöd. Dessa branscher svarar för drygt hälften av ansökningarna både för perioden mars-april och maj-juli.

Stödåtgärderna har framför allt gått till de större företagen. Nästan hälften av företagarna med 20–49 anställda har sökt och beviljats stöd jämfört med knappt var tredje företagare med 1–4 anställda. Även stora branschvisa skillnader finns. Störst andel sökande finns inom hotell och restaurang där två av tre företagare sökt och fått beviljat stöd följt av hälften i tillverkningsindustrin och en tredjedel inom handel och transport. Lägst andel sökande finns inom jord- och skogsbruk samt i byggsektorn där var femte företagare ansökt om stöd.

- Hur stöden är utformade, det är tydligt att de har fungerat bäst för aktiebolag med anställda, är sannolikt en förklaring till att endast drygt var tionde företagare med enskild firma ansökt om stöd, säger Jörgen Kennemar.

Undersökningen visar även att det är flest företagare med enskild firma som fått avslag på sin ansökan, 20 procent av ansökningarna jämfört med 2–5 procent för företagare med anställda.

Fyra av tio företagare som fått stöd uppger att de har varit till stor hjälp

Majoriteten av företagarna som fått stöd uppger dock att det har hjälpt. Nästan fyra av tio anser att stöden har varit till stor hjälp och hälften anser att de gett viss hjälp. Mest nöjda är företagare med anställda, främst i de större företagen. Enskilda näringsidkare är däremot något mindre nöjda och bland dem anser var fjärde företagare att stöden är otillräckliga, vilket är en högre andel jämfört med företag med anställda.

- Regeringen prioriterar generella företagsstöd trots att höstens hårdare restriktioner framför allt har drabbat företagare inom tjänstesektorn, i synnerhet besöksnäringen samt hotell och restaurang. Att förlängningen av många stöd inte beräknas träda i kraft förrän i februari kan förvärra läget ytterligare för dem, säger Jörgen Kennemar.
 

Mer information

Pressmeddelande inklusive tabeller (pdf)

Informationssida om coronastöd för företagare

Tips för din företagandevardag (swedbank.se/framtid)