Meny
Vi är Tidaholms Sparbank
Personal
Styrning
Samhällsengagemang
Vår verksamhet

Tidaholms Sparbanks styrning

Idrottshallen

Organisation och styrning
I Tidaholms Sparbanks styrelse sitter fem ledamöter, vilka väljs av sparbanksstämman på tre år. Därutöver ingår även verkställande direktör och två arbetestagarreprentanter. Styrelsen har det övergripande ansvaret att förvalta sparbankens angelägenheter i enlighet vad som föreskrivs i externa och interna regelverk. Detta ska ske med ett sunt risktagande i centrum för att säkerställa en långsiktig fortlevnad för sparbanken och skapa förtroende bland sparbankens intressenter.

Styrelsens ansvar omfattar bland annat att fastställa finansiella mål och strategier, tillsätta, entlediga och utvärdera verkställande direktör, tillse att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av verksamheten och att lagar och regler följs. Vid styrelsesammanträdena har bland annat interna regelverk, kreditengagemang, års- och delårsbokslut, budget, riskanalys och intern kapitalutvärdering behandlats. För att dessa uppgifter ska kunna utföras på ett tillfredställande sätt krävs att styrelsen, såväl de enskilda styrelseledamöterna som styrelsens som kollektiv, har tillräcklig kunskap, insikt, erfarenhet och i övrigt är lämpliga. Styrelsen har ingen riskkommitté. 

 

Lämplighetsbedömning
Innan en ledamot föreslås sparbanksstämman, och vid behov, utför sparbankens valberedning en lämplighetsbedömning av personen. En lämplighetsbedömning görs även för styrelsen som kollektiv. Regler för hur lämplighetsbedömningen ska utföras finns i sparbankens policy för arbete kring val av styrelseledamöter och externrevisor, som i sin tur grundar sig på EBA:s riktlinjer för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare.

Lämplighetsbedömningen för den enskilde ledamoten innehåller tre bedömningskriterier: Kriterier för gott anseende, erfarenhetskriterier och styrningskriterier.

 

Kriterier för gott anseende
En styrelseledamot bör anses ha gott anseende om det inte finns några bevis för motsatsen eller något skäl att hysa rimliga tvivel om hens goda anseende. En styrelseledamot bör inte anses ha gott anseende om hens upprättande privat eller i yrket ger upphov till väsentliga tvivel om hens förmåga att säkerställa en sund och ansvarsfull ledning av sparbanken.

 

Tidaholms Sparbank har bedömt att samtliga styrelseledamöter har gott anseende. Denna bedömning har gjorts med särskilt beaktande av att:

 

 • Ingen av styrelseledamöterna har dömts eller lagförts för en lagöverträdelse som avser brott mot de lagar som styr bank-, finans-, värdepappers- eller försäkringssektorerna eller som rör värdepappersmarknader eller värdepapper eller betalningsinstrument, inklusive lagar om penningtvätt, marknadspåverkan, insiderhandel och ocker, svikligt förfarande, bedrägeri eller ekonomisk brottslighet, skattebrott, andra överträdelser av bolags-, konkurs-, insolvens- eller konsumentlagstiftning.
 • Ingen av styrelseledamöterna har relevanta pågående eller tidigare utredningar och/eller verkställighetsåtgärder som rör ledamoten eller administrativa sanktioner till följd av bristande efterlevnad av bestämmelser som styr bank-, finans-, värdepappers- eller försäkringssektorerna eller värdepappersmarknader, värdepapper eller betalningsinstrument eller lagstiftning om finansiella tjänster.
 • Ingen av styrelseledamöterna har relevanta pågående eller tidigare utredningar och/eller verkställighetsåtgärder från andra tillsynsorgans eller yrkesorganisationers sida till följd av bristande efterlevnad av relevanta bestämmelser.
 • Det finns inte några bevis för att ledamoten i tidigare affärsförbindelser inte har varit tydlig, öppen och samarbetsvillig i förbindelserna med lagstiftande myndigheter eller tillsynsmyndigheter.
 • Ingen styrelseledamot har fått avslag på ansökan om registrering, auktorisation, medlemskap eller licens att utöva ett yrke eller bedriva en näringsverksamhet, eller återkallande, indragning eller upphävande av en sådan registrering, auktorisation, medlemskap eller licens, eller uteslutningsbeslut från ett tillsynsorgans eller offentligt organs sida.
 • Ingen av styrelseledamöterna har avskedats, entledigats eller blivit ombedd att lämna anställning, förtroendeposition, förmyndarskap eller liknande utan försvarliga skäl.
 • Ingen av styrelseledamöterna har förbud mot att inneha ledande positioner utfärdat av Finansinspektionen.
 • Ingen av styrelseledamöterna är registrerad som dålig betalare hos erkända kreditupplysningsföretag eller ha betalningsanmärkningar i sådana register.
 • Ingen av styrelseledamöterna har bidragit till en situation som ledde fram till rehabiliterings-, konkurs- eller avvecklingsförfarande avseende enhet som ledamoten äger eller leder eller där ledamoten har eller har haft betydande andelar.
 • Ingen av styrelseledamöterna är eller har varit i personlig konkurs.
 • Ingen av styrelseledamöterna är eller har varit del i civilrättsliga, administrativa eller straffrättsliga förfaranden, stora investeringar eller exponeringar och beviljade lån av sådan grad att det väsentligt påverkar ledamotenes ekonomiska ställning.

 

Erfarenhetskriterier
Vid bedömningen av en ledamots erfarenhet tar Tidaholms Sparbank hänsyn till både teoretiska erfarenheter som har inhämtats genom utbildning och de praktiska erfarenheter som tidigare befattningar har gett. Sparbanken tar också hänsyn till de kunskaper och färdigheter som ledamoten har förvärvat och som kommer till uttryck i ledamotens yrkesmässiga uppträdande. Vid bedömningen av en ledamots teoretiska erfarenhet uppmärksammas särskilt utbildningens nivå och inriktning och huruvida den har med bankverksamhet och finansiella tjänster eller andra relevanta områden att göra.

När ledamotens erfarenheter bedöms uppmärksammas särskilt teoretisk och praktisk erfarenhet av:

 

 • finansiella marknader,
 • rättsliga ramar och krav,
 • strategisk planering och förståelse av ett kreditinstituts affärsstrategi eller affärsplan och hur den genomförs,
 • riskhantering (att identifiera, bedöma, övervaka, kontrollera och mildra de huvudsakliga typer av risker som ett kreditinstitut löper, inklusive inom ledamotens ansvarsområden),
 • bedömningar av kreditinstituts effektivitet och av att skapa effektiv styrning, övervakning och kontroll och
 • tolkning av kreditinstituts finansiella information och identifiering av viktiga frågor på basis av denna information samt lämpliga kontroller och åtgärder.

 

Styrelsen som kollektiv ska inneha de erfarenheter som beskrivs ovan. En del av erfarenheterna har styrelseledamöterna sedan tidigare (exempelvis genom tidigare yrkeserfarenhet eller styrelseerfarenhet) och en del utvecklas under styrelseuppdraget (exempelvis genom extern och intern utbildning). Målsättningen är att varje styrelseledamot med sin erfarenhet ska utöka kollektivets kompetens samtidigt som varje ledamot själv ska besitta den bredd som krävs för att utföra uppdraget. För att nå målet deltar styrelsens och styrelseledamöterna kontinuerligt i olika utbildningsinsatser.

Genom att läsa varje styrelseledamots styrelseporträtt på sparbankens hemsida ges en bild av varje styrelseledamots kunskap, insikt, erfarenhet och lämplighet för uppdraget. Läses alla styrelseporträtt erhålls en bild av styrelsen som ett kollektiv.

Värdefull erfarenhet som nuvarande styrelseledamöter besitter är exempelvis redovisningskompetens, erfarenhet av eget företagande, bankspecifik kompetens, ekonomisk kunskap samt erfarenhet av olika typer av ledarskap.

 

Styrningskriterier
Vid bedömning av en styrelseledamots lämplighet tas även andra kriterier som har relevans för ledningsorganets verksamhet med i beräkningen. Tidaholms Sparbank har bedömt att samtliga styrelseledamöter är lämpliga, samt att styrelsen som kollektiv är lämplig. Denna bedömning har gjorts med särskilt beaktande av att:

 

 • Ingen styrelseledamot föranleder en intressekonflikt som sparbanken inte kan hantera.
 • Samtliga av styrelseledamöterna bedöms ha förmågan att lägga ner tillräckligt med tid på uppdraget.
 • Styrelsens sammanställning bedöms som lämplig med beaktande av mångfald av gäller kön, ålder, geografisk ursprung samt utbildnings- och yrkesbakgrund.
 • Styrelsen bedöms ha den kollektiva kunskap och expertis som uppdraget kräver.
 • Samtliga styrelseledamöterna, med beaktande av tidigare och nuvarande befattningar, samt personliga, yrkesmässiga och andra ekonomiska förbindelser med styrelseledamöterna, bedöms ha förmåga att utföra sina uppgifter självständigt utan otillbörlig påverkan från andra personer.
 • Styrelsen som kollektiv bedöms ha tillräcklig praktisk erfarenhet av kreditinstitut.