Gemensam ekonomi

Gemensamma pengar

En gemensam ekonomi innebär att man kommer överens om hur mycket var och en ska stå för av de gemensamma utgifterna och då ofta om vilka utgifter man tar ansvar för. För fasta utgifter kan det vara bra att ha ett gemensamt konto, likaså kan matkortet vara gemensamt.

Gifta har skyldighet att upplysa varandra om sin ekonomi och att bidra till varandras uppehälle.

Gemensamma lån

Även om ni båda står för lånen så kan ni själva säga till banken/långivaren hur ni vill ha lånet, och därmed räntorna, fördelat mellan er. Då blir det rätt direkt i deklarationen.

Äganderätt

Även i ett äktenskap är ni två ekonomiskt självständiga individer. Det innebär att ni var och en äger det ni själva köper eller får både före och efter vigseln. Som huvudregel krävs dock samtycke av make/maka, partner eller sambo vid inteckning, pantsättning eller överlåtelse av fastighet eller bostadsrätt.

Samäganderätt

Gäller för det ni köper tillsammans. Det kan finnas situationer då det behövs bevis på detta, till exempel mot ena makens långivare. Därför kan det vid större inköp vara bra att båda står som köpare på kvittot.

Ansvar för egna skulder

Var och en ansvarar för sina skulder med sina tillgångar inom äktenskapet. Du har alltså inte något automatiskt ansvar för din makes skulder. Ni behöver till exempel inte fråga varandra om lov för att ta ett eget lån.

En make får dock inte ta ut en inteckning utan andre makens samtycke. Detta krav gäller inte om den permanenta bostadsfastigheten är enskild egendom på grund av gåva eller testamente.

Giftorätt

En viktig skillnad mellan att vara gift och sambo är giftorätten. Gifta har giftorätt i varandras egendom om det inte finns något annat avtalat. Det innebär att ni har rätt till hälften var av värdet på boets alla tillgångar efter avdrag för skulder - även sådant ni har skaffat var för sig före äktenskapet.

Giftorätten realiseras inte förrän äktenskapet löses upp genom skilsmässa eller dödsfall, eller om makarna begär bodelning under äktenskapet. Bodelning under äktenskap kan vara ett sätt att ändra på vem som står som ägare till olika tillgångar. En vanlig gåva kan vara ett annat sätt att förändra ägandet.

Äktenskapsförord

Det är inte säkert att ni vill dela på allt om ni skiljer er. En av er har kanske barn sedan tidigare som ska få ärva personliga saker. Kanske finns det ett hus som har gått i den enes släkt sedan generationer och ska stanna där. Då kan ni välja att skriva ett äktenskapsförord där ni bestämmer att den andre inte ska ha giftorätt i en viss sak. Den blir då enskild egendom och kommer inte att ingå i en bodelning. Ni kan också skriva in att giftorätt inte alls ska gälla i äktenskapet. Då blir all egendom enskild. För att styra egendomen rätt vid dödsfall kan ni behöva komplettera med ett testamente.

Har ni enbart gemensamma barn ärver annars make även den avlidnes enskilda egendom.

Enskild egendom kan också vara saker som någon av er fått genom testamente eller gåva och det angivits att det ärvda eller skänkta ska vara enskild egendom.

Ni kan också skriva äktenskapsförordet omvänt - för att göra enskild egendom till giftorättsgods. Om egendomen gjorts enskild genom testamente eller gåvobrev måste möjligheten till ändring framgå av testamentet eller gåvobrevet.

Ett äktenskapsförord måste registreras hos Skatteverket. Ett äktenskapsförord som har slutits mellan blivande makar gäller från äktenskapets ingående, om det ges in till Skatteverket inom en månad från det att äktenskapet ingicks. I annat fall gäller det först från och med den dag då det ges in till Skatteverket. Vill ni ändra äktenskapsförordet måste ni skriva ett nytt och registrera det på samma sätt.

Idag när arvsskatten är borttagen finns inga stora nackdelar eller risker med att ha äktenskapsförord, varför rådet blir att gifta som regel ska skriva äktenskapsförord för att göra egendom till enskild.