Hoppa till huvudinnehåll

Värdepapperstjänsten – Frågor & svar

På denna sida finner du svaren på de vanligaste frågorna om Värdepapperstjänsten i internetbanken.

Allmänt om Värdepapperstjänsterna

 • En call är en elektronisk auktion som samlar köpare och säljare på aktiemarknaden. Köpare och säljare kan vid vissa förutbestämda tidpunkter under några minuter ange priser till vilka man är beredd att köpa respektive sälja en aktie. Handelssystemet samlar sedan ihop alla köp- och säljordrar och räknar fram det pris till vilket flest aktier kan omsättas. Detta pris kallas jämviktspris eller callpris. Callen samlar alltså likviditet vilket resulterar i en eller flera affärer till samma pris.

   

  I en öppen call kan man se jämviktspriset liksom de köp- respektive säljpriser som ligger närmast varandra samt vilka volymer som finns på respektive nivå. Det visas dock ingen kontrahentinformation, d.v.s. vilken aktör som ligger bakom köp- och säljordrarna.

   

  Morgoncallen - öppen call

  Genom morgoncallen fastställs det pris där flest köpare och säljare möts och därmed anses det vara ett rättvisande marknadspris, som blir den officiella öppningskursen. Marknadens aktörer (banker od) har möjlighet att lägga in order fr.o.m. kl 08.00, där alla kunders order samlas (du som kund kan lägga en order när som helst, vi vidarebefordrar den när systemet öppnar). Dessa order är synliga i orderdjupet fr.o.m. 08:00 och vid 08.45 startar sedan morgoncallens uppropsfas för alla aktier samtidigt. Då börjar börsen publicera ett aktuellt jämviktspris per aktie (tänkbart blivande öppningspris) baserat på det aktuella orderläget. Efter 15 minuter, kl 09.00, får samtliga aktier sitt öppningspris och övergår till kontinuerlig handel.

   

  Det som sagts ovan gäller för de nordiska marknader som drivs av Nasdaq OMX (Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn). På NGM och Oslo börs ser det något annorlunda ut. NGM har en sluten morgoncall och den stora skillnaden är att där publiceras varken orderläge eller aktuellt jämviktspris. Det är alltså inte möjligt att se vilka order som ligger i marknaden innan 09.00, då marknaden öppnar. Oslo börs startar morgoncallen redan 08.15, med start för kontinuerlig handel 09.00 som för övriga marknader.

   

  Stängningscall - öppen call

  Stängningscallen inleds 17:25 och avslutas ca 17:30. Alla aktier går in i callen samtidigt och stänger sedan i en slumpmässig ordning i intervallet 17:29:30–17:30:30. Köpenhamn stänger redan 17:00, med start av callen 16:55 och i övrigt motsvarande ovan. NGM stänger 17:30 utan stängningscall. Oslo startar sin stängningscall 17:20, vilken avslutas i intervallet 17:25:00 – 17:28:00 beroende på aktuellt orderläge för respektive aktie.

 • För att sätta ett så rättvisande öppnings- och stängningspris som möjligt så öppnar och avslutar de nordiska börserna handelsdagen med en call (auktion) (08:45-09:00 respektive 17:25-17:30). Vid kraftiga rörelser på marknaden kan även en call inträffa under handelsdagen. Callen är ett bra sätt att samla intressen på marknaden från både köpare och säljare vid ett bestämt tillfälle. Under callen kan köp och säljorder läggas, men inga avslut sker förrän callen avslutats. Den avslutas med att ett jämviktspris skapas på den nivå där den största volymen kan omsättas.

   

  Som användare ser du enklast att en auktion pågår genom att köp- och säljpriserna på en aktie vanligtvis ligger på samma nivå.

 • För att lugna marknaden i samband med kraftiga kursrörelser finns så kallad Volatility Guards. Det innebär en paus av handeln i aktien vid stora rörelser samtidigt som en auktion sker för att återställa ny jämviktskurskurs. Under den tid som auktionen pågår, vilket är mellan en till tre minuter, genomförs inga avslut. Inneliggande order påverkas inte och du kan även lägga in nya order i orderboken under denna tid - men inga avslut sker förrän auktionen är över.

   

  Med kraftiga rörelser avses två jämförelser. Dels sätts en dynamisk gräns för hur många procent en enskild order kan flytta marknaden jämfört med senast betalt. Dels sätts en statisk gräns för hur mycket en enskild aktie kan röra sig jämfört med öppningspriset på marknaden. Gränserna är olika beroende på omsättningen i de olika aktierna. Den dynamiska gränsen sträcker sig mellan +/- 3 procent för de mest omsatta till +/- 10 procent för de minst likvida bolagen. Den statiska gränsen går från +/- 10 procent för de mest omsatt bolagen till +/- 15 procent för de minst likvida. För så kallade frimärksaktier, som handlas till priser understigande 5 kr, gäller ännu högre värden: +/- 25 procent eller högre och +/- 50 procent eller högre, för dynamisk respektive statisk gräns.

 • Banken har fastställt belåningsgraden för olika värdepapper. Normalt gäller att likvida aktier noterade på de större börserna, så kallade Reglerade Marknader, belånas till mellan 60-70 procent av marknadsvärdet. Swedbanks regelverk för belåning kan från tid till annan förändras.

 • Värdepapperstjänst Bas och ISK är kostnad Detaljerad information om courtage finns i prislistan.

 • Om du har märkt fel eller brister med en order eller ett avslut ska du direkt underrätta banken. Felet eller bristen ska framgå av avräkningsnota, kontoutdrag eller ett transaktionssammandrag från banken eller som banken har erbjudit via Värdepapperstjänsten. Ett fel kan exempelvis vara att avräkningsnota har uteblivit. Vid oklarheter kontakta banken. Om du vill begära hävning av ett köp- eller säljuppdrag skall detta uttryckligen och omgående framföras till banken. Kontakta då ditt bankkontor eller Kundcenter.


  Om reklamation eller begäran om hävning inte lämnas omgående förlorar du rätten att begära ersättning, häva uppdraget eller kräva andra åtgärder från bankens sida.

   

  Om du är missnöjd med bankens åtgärd till följd av din reklamation kan du skicka ett skriftligt klagomål till Swedbank, Klagomålsansvarig, 105 34 Stockholm

   

  Du kan utan kostnad erhålla information om gällande regler och praxis från Konsumenternas Bank- och finansbyrå, tel 08-24 30 85.

 • Du gör som du brukar vid överföringar, antingen via bankkontoret, telefon eller internetbanken.

  Har du ett OM-avtal eller en belånad depå vänder du dig till ditt bankkontor.

 • När du handlar med nordiska aktier bokförs din likvid två bankdagar efter att du genomfört en affär på börsen. Detta sker i normala fall mellan klockan 10:30 och 11:00 på likviddagen. Likviddagen framgår på din avräkningsnota.

   

  Även när du handlar med amerikanska aktier bokförs din likvid två dagar efter att du genomfört en affär på börsen.

   

  När du handlar med optioner bokförs din likvid en dag efter att du genomfört en affär på börsen.

 • Överföringar görs smidigt via app eller internetbank under meny betala/överföra.

 • I historiken finns notor från 2004-04-01. Skulle du vilja få fram en avräkningsnota som är äldre måste du vända dig till ditt lokala bankkontor. Kontoret hjälper dig att ta fram aktuell nota. (detta medför dock en kostnad för dig).

 • Du ser din nota när hela ordern gått till avslut. Om order blir delavslutad produceras notan först på kvällen efter handelsdagens slut.

 • Warranter är optioner med lång ursprunglig löptid som i princip ger dig som innehavare rätt att förvärva (köpwarrant) eller rätt att sälja (säljwarrant) en aktie, aktiekorg eller aktieindex till ett i förväg bestämt pris, warrantens lösenpris. Att äga en av Swedbanks utgivna warranter innebär dock endast rättigheten att få ta del av en eventuell kursuppgång inte att du äger underliggande tillgång.

   

  På "warrantsidan" finns information om hur warranter fungerar och hur det går till att köpa warranter. Här kan du även få information om riskerna förknippade med att handla warranter. Här finns även en lista med specifik information om Swedbanks alla warranter och tillhörande prospekt. Det finns information om kommande emissioner och kommande förfall. Warranthemsidan innehåller dessutom en lista med utfall för förfallna warranter. Det finns även en ordlista och vanliga frågor och svar.

 • Aktiens handelsmöjligheter & fondens riskspridning

  Det finns många fördelar med att handla med ETF:er. En ETF kombinerar flera egenskaper som finns hos både fonder och aktier. Förenklat kombinerar ETF:er aktiens handelsmöjligheter och fondens riskspridning.

  Tillgängligheten, enkelheten och handeln i realtid gör att en ETF på många sätt har samma fördelar som en aktie. Samtidigt innehar en ETF flera egenskaper som generellt kopplas samman med vanliga fonder. Exempelvis har en ETF samma riskspridning som i fonder. Man kan dessutom på samma enkla sätt komma åt ett index eller en korg av aktier eller andra tillgångsslag precis som i en fond. En ETF ger dig möjlighet att spekulera både i upp- och nedgång i den underliggande marknaden, tillgång eller råvara som ETF:en investerar i genom en inbyggd strategi. Hög likviditet och transparens är också förknippat med ETF:er.

   

  Ett kostnadseffektivt placeringsalternativ

  Det kan även i många fall vara kostnadseffektivt att investera i en ETF. Ofta kan det vara billigare att handla en ETF än att få samma marknads- eller tillgångsexponering genom en fond eller i enskilda aktier. När du säljer och köper ETF:er betalas ett courtage precis som vid en aktieaffär. I de allra flesta fall betalar du också en förvaltningsavgift. Information om förvaltningsavgifter finns i respektive ETF:s produktblad.

  ETF:er kan också ha en så kallad hävstångseffekt som gör det möjligt att öka avkastningspotentialen men det innebär därmed också en högre risk. Vidare kan så kallade SWAP-baserade ETF:er ha en så kallad motpartsrisk vilket kan ses som ytterligare en risk.

  Vissa typer av ETF:er ger också möjligheten att spekulera både i upp- och nedgång i den underliggande marknaden. Dessa produkter har oftast tillägget Bull (för uppåtgående marknad) eller Bear (för nedåtgående marknad) i sitt namn. De kan även innehålla en hävstång, det vill säga ge ytterligare avkastning om marknaden går ”rätt väg”.

   

  Till Swedbanks warrantsida

 • RSI står för: Relative Strength Index.

   

  Det är ett index med vars hjälp du jämför en akties kursutveckling (relativa styrka) över tiden.

  RSI=100(SU-ABS SN)/(SU+ABS SN)

  SU=summa kursuppgång under perioden (14 dagar)

  ABS SN=absolutbeloppet av summa kursnedgång under perioden (14 dagar)

  RSI-kurvan kommer att variera (fluktuera) mellan -100 och 100

  Har aktien gått upp samtliga 14 dagar kommer RSI att bli 100

  Har aktien gått ner samtliga 14 dagar kommer RSI att bli -100

  Har aktien gått upp 7 dagar och ner 7 dagar kommer RSI att bli 0

  Det finns flera olika sätt att tolka ett RSI-diagram. Den vanligaste tolkningen är att definiera Överköpta respektive Översålda lägen. Ett överköpt läge existerar när aktien gått upp många dagar, och ett översålt läge existerar om aktien gått ner många dagar.

  Antaganden som ligger till grund för detta, är att på varje finansmarknad finns det ett antal kortsiktiga placerare som kommer att ta hem sin vinst efter en uppgång. Detta betyder att när en aktie har gått upp 10 dagar under den senaste 14-dagars perioden, finns det orealiserade vinster i marknaden. När dessa vinster realiseras kommer det att resultera i ett större säljtryck och rekylen är ett faktum. Som exempel kan nämnas att Stockholmsbörsen aldrig gått upp mer än 12 dagar i följd. Om vi ser att börsen i framtiden går upp i 10 dagar efter varandra, kan vi med stor säkerhet förvänta en rekyl nedåt. Som det framgår av formeln för RSI, vet vi att RSI kommer att anta extremt höga eller extremt låga värden då aktien gått upp, eller ned mycket.

  Ett annat sätt att använda sig av RSI är att, likt kurvorna i kursdiagrammen, definiera trenderna i RSI:

   

  - En botten som ligger högre än föregående botten definierar en positiv trend.

   

  - En topp som ligger lägre än föregående topp definierar en negativ trend.

 • För att delta på en bolagsstämma behöver aktierna vara ägarregistrerade på dig samt att du anmäler dig till bolaget att du vill närvara vid stämman.
  Om du har dina aktier i en depå är dina aktier förvaltarregistrerade. För att delta och rösta vid en bolagsstämma behöver dina aktier skrivas in i företagets aktiebok och ägarregistreras i ditt namn. Detta gör du i internetbanken under meny värdepapper och därefter fler val.

  Ägarregistreringen behöver vara oss tillhanda senast tre veckor innan bolagsstämman äger rum.

Orderläggning

 • Nasdaq OMX Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn:

  -Large Cap, Mid Cap, Small Cap

  -Aktiebevis

  -Tecknings- och köpoptioner

  -First North (ej i Köpenhamn)

  -Warranter

  OM - Aktieoptioner 

  OM - Indexoptioner 

   

  Spotlight (före detta Aktietorget)

  Nordic Growth market (NGM):

  - NGM Equity

  - NGM Nordic MTF

  - NDX

 • Nasdaq OMX Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn:

  Öppettider för handelsplatser (Nasdaq)  

  SPAX-handel:

  För att underlätta handeln anger Swedbank en köpkurs och i förekommande fall även en säljkurs. Detta sker i normala mellan klockan 09:15 - 16:15.

  Spotlight (före detta Aktietorget): 09:20- 17:30
  Oslo Börs: 09:00 - 16:25

 • När du skall genomföra en köporder kontrolleras att du har tillräckligt men pengar, det belopp som du kan handla för kallas Köpkraft. Köpkraften påverkas av saldot på kontot, preliminära likvider (för affärer som ännu inte betalats) samt utestående köporder. (För pantsatta depåer tas också hänsyn till säkerhetskrav). Köpkraften uppdateras när försäljningar är helt klara, vilket innebär att du får använda pengarna till nya köp så fort det är möjligt.

  Om du genomför en köporder på utländska värdepapper tas även hänsyn valutakurser. Vid köpkraftsberäkning och beräkning av det preliminära ordervärdet används en indikativ valutakurs som är baserad på mittkursen av köp och sälj för respektive valuta. Användandet av mittkursen vid beräkning av det preliminära ordervärdet innebär att vid ett köp så kommer den faktiska anskaffningskostnaden bli något högre än det preliminära ordervärdet.

 • Order på Aktier, Rätter, SPAX, Börshandlade fonder (ETF:er), Bevis: Max 30 dagars giltighet

  Order på Warranter: Max 8 dagars giltighet

  Order på Optioner: 1 dags giltighet

 • Det finns två olika sätt att ange kursvillkor vid orderläggning. Du kan antingen ange "MP" (marknadspris) eller en viss kurs. Beroende på hur ordern läggs kan det skilja mellan dels hur lång tid det tar innan ordern blir genomförd, dels till vilken kurs den genomförs.

  När du lägger en order till marknadspris avslutas ordern normalt omgående till det pris som råder i marknaden. Det finns dock undantag, om det till exempel är dålig likviditet eller stor skillnad mellan köp- och säljkurs i värdepappret kan det inte alltid ske omedelbart. Därför fungerar marknadsprisorder bäst i likvida värdepapper med liten skillnad mellan köp- och säljkurs och där ordern utgör mindre del av rådande volym.

  Du avgör själv vilket alternativ du skall lägga beroende på om tidpunkten för avslut eller avslutskursen är viktigast.

 • En Trigger/Stop Loss kan läggas med upp till 90 dagars giltighet. Giltighetstiden för själva ordern kan sättas till maximalt 30 dagar.

  Du kan lägga en Trigger/Stop Loss på aktier som är noterade på Large Cap, Small Cap, Mid Cap, First North, NGM Equity samt på ETF:er.

 • Valutarisk

  En affär med utländsk aktie består av två delar; en aktieaffär och en valutaaffär. Det innebär också att du tar både en aktierisk och en valutarisk, så den position som du får påverkas av både aktiekursen och valutakursen. Det kan alltså vara så att du får ett ökat eller minskat värde på ditt innehav trots att aktiekursen stått still, eftersom valutakursen har rört sig i någon riktning.

  Valutakostnader

  Vid köpet betalar du ett courtage och valutaväxlingspåslag (Påslaget är normalt ca 0,41% på valutakursen). Båda räknas in i anskaffningsvärdet. I kolumnen för ”förändring (+/-)” jämförs aktuellt marknadsvärde med anskaffningsvärdet och påverkas då dels av avgifterna ovan och dels av hur både aktiekursen och valutakursen har rört sig.

  Två olika varianter av växling

  När du handlar utländska aktier växlas normalt valutan automatiskt i samband med aktieaffären. Valutaväxlingen sker direkt vid avslutet till då rådande kurs i realtid.

  För det fall du ofta handlar med utländska aktier i ett specifikt land kan det vara bättre att istället öppna ett valutakonto. Då slipper du växla vid varje affär. Vid försäljningar har du valutan kvar på valutakontot och kan använda behållningen på kontot när du så önskar. För att öppna ett valutakonto kontaktar du ditt bankkontor. OBS att valutakontot endast kan användas för handel i depåer som inte ingår i ISK eller Kapitalförsäkring. Läs mer om valutakonto här

 • Om du vill göra affärer då orderläggningsrutinen inte är tillgänglig, måste du kontakta ditt lokala bankkontor eller ringa 0771-22 11 22. Banken rekommenderar dig att vara ansluten till denna tjänst. Kontakta ditt lokala bankkontor om du önskar mer information ring 0771-22 11 22.

Handel med utländska värdepapper

 • Du kan handla aktier inom Sverige, Danmark, Finland, Norge, USA, Estland, Lettland och Litauen.

 • För att handla med utländska aktier behöver du ha en värdepapperstjänst (depå). Då får du tillgång till alla marknader vi erbjuder online. När du gör en affär i utländsk valuta växlas valutan automatiskt direkt när affären är gjord (förutsatt att valutamarknaden är öppen). Om du inte vill att valutan växlas direkt kan du istället välja att ansluta ett valutakonto till din depå. Då sätts pengarna in (eller tas ut från) valutakontot istället när du gör affärer med utländska värdepapper. Du behöver ett valutakonto för varje valuta som du vill använda. Du väljer själv vid varje affär om du vill använda valutakontot eller växla direkt. Tänk på att det kan vara olika öppettider för marknader i olika länder. Om du lägger en order efter marknadens stängning registreras den nästa dag.

 • Valutakonto innebär att du får ett konto i annan valuta än svenska kronor. Du kan använda  valutan för handel med utländska värdepapper. Då behöver du inte växla valutan vid varje affär. 

   

  För att öppna ett valutakonto vänder du dig till ditt kontor. Kundcenter har inte möjlighet att öppna valutakonto. 

 • Om du inte har valutakonto sker en växling vid varje affär i utländsk valuta. Vid orderläggningen visas en preliminär valutakurs, och när affären är avslutad får du en slutgiltig valutakurs som visas på notan. I den valutakurs du får finns en marginal (normalt 0,41%).

Handel med amerikanska värdepapper

 • Du kan söka ut de flesta amerikanska aktierna via Börsskärmen eller appen.

 • Alla som har en värdepapperstjänst med depå, det vill säga alla värdepapperstjänster utom VP-tjänst Bas (men för ISK Bas fungerar det). För att få nedsatt skatt på utdelningar för amerikanska aktier krävs att företagskunder har signerat ett speciellt avtal ”Certification of Treaty Benefits”. Banken måste ha ett sådant avtal registrerat för företaget, för att företagskunder ska kunna lägga order online. Kontakta din rådgivare om du som företagskund saknar ett sådant avtal. Privatpersoner berörs inte av detta.

 • För närvarande 29 - 99 kr per affär. Se alltid prislistan för aktuellt pris. Courtagekampanjer kan förekomma

 • Precis som för svenska och nordiska aktier ska amerikanska aktier betalas efter två bankdagar.

 • Du kan registrera din order när som helst på dygnet, men avslut sker under den amerikanska börsens öppettider.

 • De marknadskurser som visas i app och internetbank för amerikanska aktier är fördröjda kurser (15 minuter). För privatpersoner finns det möjlighet att abonnera på självuppdaterande realtidskurser i internetbanken, till en kostnad av 15kr/30 dagar.
  Du anmäler abonnemanget under menyvalet Värdepapper /fler val/ extratjänster

 • Nej, de allra flesta kunder betalar via sitt vanliga SEK-konto. När du handlar amerikanska aktier online via Swedbank och sparbankerna växlas valutan automatiskt, normalt omedelbart till aktuell valutakurs, under hela handelsdagen ända till klockan tio på kvällen. Det innebär att du slipper osäkerhet om vilken valutakurs som gäller, du får en fastställd valutakurs samtidigt som aktieaffären sker. (Om du ofta handlar med amerikanska aktier och vill undvika att valutan växlas varje gång, kan du välja ett valutakonto i USD. Kontakta då din rådgivare på kontoret eller via 0771-22 11 22).

 • Valutakonton öppnas via rådgivare på bankkontor, som också hjälper till med överföringar mellan konton. Öppnas ej via Kundcenter.

 • Normalt sker ett valutaväxlingspåslag med 0,41% vid värdepappershandel i annan valuta. 

Optioner

 • Du behöver OM-avtal kan du handla med optioner. Dessutom behöver du passandebedömas för handeln. Du kan köpa både köp- och säljoptioner.

   

  För att teckna avtal behöver du kontakta ditt 

  bankkontor. 
   

 • Aktieoptioner handlas normalt i blockordermarknaden och OMX-optioner handlas i singelmarknaden. På blockordermarknaden är en handelspost 10 optioner och på singelmarknaden 1 option.

 • - Standardiserade Aktieoptioner är så kallat "Amerikanska Optioner". Dessa optioner kan lösas under hela löptiden.
  - Standardiserade OMX-optioner är så kallat "Europeiska Optioner". Dessa optioner kan inte lösas under löptiden, utan kontantavräknas på slutdagen.

 • - Normalt är det underliggande antalet aktier för en aktieoption 100 st.
  - Det underliggande värdet för OMX-optioner är 100 kr.

  Exempel: Aktieoptioner: Det underliggande värdet för en handelspost (10 st) med lösenpriset 120 kr är 10*100*120kr = 120.000 kr

  Exempel: OMX-optioner: Det underliggande värdet för en handelspost (1 st) med lösenpriset 200 är 1*100 kr*200 = 20.000 kr.

 • Lösen av aktieoptionskontrakt innebär leverans av underliggande aktie genom likvid svarande mot lösenpriset. En aktieoption går till standardlösen på slutdagen om den är mer än 1 % "in-the-money", räknat på genomsnittet av omsatta aktier för aktieslaget i fråga fram till och med eftermiddagscallen på slutdagen. Standardlösen är en service som OM har så att du som kund inte missar att lösa optioner med realvärde. Om du skulle bli löst på din köpoption och får en aktieleverans till din depå, är det viktigt att det finns likvida medel på ditt likvidkonto för att täcka köplikviden av aktierna. Motsvarande gäller om du blir löst på en säljoption. Det är då viktigt att du har de underliggande aktierna så att du kan leverera dessa.

  Om du saknar likvida medel eller de underliggande aktierna finns det risk för att du drabbas av extra kostnader. Var noga med att kontrollera vilken händelse som är mest sannolik för din option inför slutdagen. Tänk på att du kan sälja din option innan lösen om du vill undvika en sådan händelse.

 • 0.01- 0.10 0.01
  0.10- 4.00 0.05
  4.00- max 0.25