Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Prospekt för nyemissioner och börsnoteringar

Vi är med och arrangerar olika typer av bolagshändelser. Ta del av prospekt för nyemissioner, börsnoteringar och andra typer av bolagshändelser.

Vad är en nyemission?

En nyemission är när ett aktiebolag erbjuder befintliga och/eller potentiella aktieägare att teckna nya aktier i företaget. Syftet med en nyemission är få in kapitel/nya pengar i företaget för att till exempel finansiera en expansion eller undvika konkurs. För att locka allmänheten att investera i företaget så erbjuds ofta de nya aktierna till ett lägre pris än de gamla.

Vad är en börsnotering?

En börsnotering/börsintroduktion – Initial Public Offering (IPO) på engelska – är när man gör aktierna i ett aktiebolag tillgängliga för handel på en aktiebörs, där aktien samtidigt noteras. Skälen till varför ett företag väljer att göra en börsnotering kan vara att företaget behöver kapital för att växa, att grundarna vill dra sig ur företaget eller en ägarspridning av aktierna

Aktuella erbjudanden

Corems utbyteserbjudande till sina preferensaktieägare

Bakgrund
Corem lämnade 30 mars 2021 ett erbjudande till samtliga preferensaktieägare i Corem om att byta ut sina preferensaktier mot nyemitterade stamaktier av serie D i Corem (”Utbyteserbjudandet”). Skälet till att enbart preferensaktier erbjuds inlösen är för att möjliggöra ökad finansiell flexibilitet för Bolaget.

Utbyteserbjudandet i sammandrag:

  • Utbyteserbjudandet omfattar samtliga preferensaktier i Corem.
  • Deltagande i Utbyteserbjudandet är frivilligt.
  • Corem erbjuder 1,12 stamaktier av serie D i Corem för varje preferensaktie i Corem som löses in.

Förlängd acceptperiod: 28 maj 2021 till och med 23 juni 2021 klockan 15.00.

Läs mer genom att klicka på nedan länk:

https://www.corem.se/sv/sektion/investerare/utbyteserbjudande-till-preferensaktieagare/

 

Corems uppköpserbjudande till aktieägarna i Klövern

Bakgrund
Corem Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i logistikområden i Sverige samt i Danmark. Corems övergripande mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom sitt segment i kombination med att ge bolagets aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital.
Corem lämnade den 29 mars 2021 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Klövern i syfte att bolagen ska gå samman. Det föreslagna samgåendet av Corem och Klövern, genom att Corem förvärvar Klövern, förväntas skapa betydande värden för samtliga intressenter i form av såväl operationella som finansiella synergier. Genom samgåendet får den nya koncernen ett väl sammansatt fastighetsbestånd om 510 fastigheter till ett värde om cirka 75 miljarder kronor.
Corem erbjuder aktieägarna i Klövern följande:

  • För varje stamaktie av serie A i Klövern (som inte redan ägs av Corem) erhålls 0,88 nyemitterade stamaktier av serie A i Corem;
  • För varje stamaktie av serie B i Klövern (som inte redan ägs av Corem) erhålls 0,88 nyemitterade stamaktier av serie B i Corem;
  • För varje preferensaktie i Klövern erhålls 1,12 nyemitterade stamaktier av serie D i Corem. Som ett alternativt vederlag kan preferensaktieägarna i Klövern välja att erhålla 1,00 nyemitterade preferensaktier i Corem.

Förlängd acceptperiod: 14 maj 2021 till och med 23 juni 2021 klockan 15.00.
Läs mer genom att klicka på nedan länk: / For more information click on below link:

https://www.corem.se/sv/sektion/bud-pa-klovern/

https://www.corem.se/en/section/offer-for-klovern/
 

 

Tidigare erbjudanden

SBB:s offentliga budpliktserbjudande till aktieägarna i Offentliga Hus

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) är det ledande nordiska företaget inom social infrastruktur med fokus på samhällsfastigheter i Norden och svenska reglerade hyresrätter. SBB:s affärsmodell är att förvärva och förvalta fastigheter och investera kapital för att effektivt generera hög hållbar riskjusterad avkastning. SBB:s fastighetsportfölj består av innehav i Sverige, Norge, Finland och Danmark med ett fastighetsvärde om 90,2 miljarder kronor per den 31 december 2020. SBB genererar även ytterligare inkomstflöden från fastighetsrenoveringar, fastighetsutveckling och fastighetstransaktioner.

SBB har den 20 januari 2021 lämnat ett offentligt budpliktserbjudande till aktieägarna i Offentliga Hus. Aktieägarna i Offentliga Hus erbjuds att såsom betalning för varje aktie i Offentliga Hus erhålla antingen; ett kontantvederlag om 15,41 kronor (”Kontantvederlaget”) eller cirka 0,5 D-aktier i SBB (”Aktievederlaget”).

Acceptfrist: 16 mars 2021 – 13 april 2021 

Läs mer genom att klicka på Erbjudandehandling och anmälningssedel

M2:s uppköpserbjudande till aktieägarna i Corem

M2 är ett svenskt publikt investeringsföretag med fokus på fastigheter. M2:s affärsidé är att skapa långsiktig tillväxt genom att äga, förvalta och utveckla fastigheter i Sverige. Värdetillväxten kommer dels från direktägda fastigheter, dels från byggentreprenad- och projektutveckling samt från indirekt ägande via börsnoterade fastighetsbolag. M2 har även betydande innehav i ett antal icke fastighetsrelaterade bolag, exempelvis Footway Group.

M2 har den 15 december 2020 lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Corem. Aktieägarna i Corem erbjuds ett kontantvederlag om 18,60 kronor för varje stamaktie av serie A respektive serie B och 317 kronor för varje preferensaktie i Corem som inte redan ägs av M2 eller dess dotterbolag.

Acceptfrist: 27 januari 2021 – 24 februari 2021 klockan 15.00

Läs mer genom att klicka på Erbjudandehandling och anmälningssedel

 

Teckna B-aktier i MTG:s företrädesemission / Subscribe for class B shares in MTG’s rights issue

Modern Times Group MTG AB (publ) ("MTG") genomför en företrädesemission om 2 549 MSEK före avdrag för emissionskostnader. MTG är ett holding- och investmentbolag inom underhållningssektorn med fokus på de två snabbt växande sektorerna esport och gaming. MTG:s strategi är att driva en lönsam och organisk tillväxt i portföljbolagen samt att förvärva och investera i esport- och gamingbolag med hög potential som kompletterar MTG:s varumärken och produkter.

Den 7 december 2020 offentliggjorde MTG förvärvet av ytterligare 17 procent av aktierna i den tyska spelutvecklaren InnoGames, vilket ökade MTG:s ägande i InnoGames till 68 procent. Förvärvet finansierades initialt med en säljarrevers. I samband med detta, den 8 december 2020, offentliggjorde MTG förvärvet av den brittiska spelutvecklaren Hutch, som initialt finansierades med befintlig kassa samt en brygglånefacilitet. MTG ska i första hand använda den förväntade nettolikviden från företrädesemissionen till att återbetala brygglånefaciliteten och i andra hand till att återbetala säljarreversen.

Teckningsperiod: 27 januari 2021 till och med 10 februari 2021.
Läs mer genom att klicka på nedan länkar: / For more information click on below links:
Inbjudan till teckning av B-aktier i MTG:s företrädesemission 
Invitation to subscribe for class B shares in MTG’s rights issue 

Amastens uppköpserbjudande till aktieägarna i SSM

Bakgrund

Amasten förvaltar, utvecklar och bygger bostadsfastigheter för långsiktigt ägande i svenska tillväxtkommuner. Amastens målbild är att vara en långsiktig och trygg fastighetsägare med fokus på hållbarhet och bidra till samhällsutvecklingen genom att erbjuda smarta och kostnadseffektiva bostäder i Sveriges tillväxtkommuner.

Amasten har den 14 oktober 2020 lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i SSM. Samtliga aktieägare i SSM erbjuds 1,20 stamaktier i Amasten för varje aktie i SSM.

Acceptfrist: 9 november 2020 – 15 januari 2021 klockan 15.00

Läs mer genom att klicka på Erbjudandehandling och anmälningssedel