Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Risker med Strukturerade produkter

För att få möjlighet till avkastning så behöver man i regel ta någon form av risk. Som investerare måste du alltid väga den potentiella vinsten mot risken för förlust.

 

Vilka är riskerna med en placering i SPAX Nu och Bevis Nu?

Kreditrisk

SPAX Nu och Bevis Nu är en placeringar emitterade av Swedbank. Det betyder att du som innehavare har en kreditrisk på Swedbank. Om banken hamnar på obestånd och inte kan göra återbetalningen riskerar du att förlora hela eller delar av placeringen, oavsett hur den underliggande marknaden utvecklats. Ett sätt att bedöma kreditrisken på Swedbank är att titta på bankens kreditbetyg som redovisas på swedbank.com under Investor relations. En investering i en SPAX Nu och Bevis Nu omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.

Marknadsrisk SPAX Nu

För SPAX Nu begränsas marknadsrisken om du behåller placeringen till löptidens slut i och med att placeringen har ett återbetalningsskydd. Återbetalningsskyddet innebär att banken har åtagit sig att utbetala minst nominellt belopp reducerat med förvaltningsavgiften på återbetalningsdagen. Marknadsrisken i SPAX Nu innebär att avkastningen kan utebli samt att hela eller delar av eventuell erlagd överkurs kan gå förlorad.

Om du säljer din SPAX Nu under löptiden sker försäljningen till aktuell marknadskurs. Marknadskursen kan vara högre eller lägre än det nominella beloppet. Tack vare placeringens konstruktion begränsas nedgången i marknadskursen även vid stora nedgångar i underliggande tillgång. 

Marknadsrisk Bevis Nu

Bevis Nu kan delvis ha ett skydd på nedsidan eller helt sakna återbetalningsskydd. Beroende på placeringens konstruktion kan en nedgång i den underliggande marknaden betyda att marknadskursen sjunker i motsvarande grad, eller mer. Som kund riskerar du därmed att förlora hela eller delar av ditt investerade belopp.

Om du säljer ditt Bevis Nu under löptiden sker försäljningen till aktuell marknadskurs. Marknadskursen kan vara högre eller lägre än det nominella beloppet.

Likviditetsrisk

Likviditetsrisken är risken att handeln på marknaden minskar kraftigt eller upphör, vilket gör det svårt eller omöjligt för dig att sälja din placering. Detta kan t ex inträffa vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs, drabbas av tekniska fel eller åläggs restriktioner under viss tid. Vid sådana tillfällen kan det hända att banken inte ställer köpkurser.

Valutarisk

I de fall den underliggande tillgången noteras i en annan valuta än svenska kronor kan valutakursförändringar påverka avkastningen. Många av våra SPAX Nu och Bevis Nu är dock valutaskyddade i svenska kronor, vilket innebär att det nominella beloppet och eventuell positiv eller negativ avkastning inte påverkas av eventuella valutakursförändringar eftersom alla beräkningar och betalningar sker i svenska kronor. Vissa SPAX Nu och Bevis Nu har dock en valutaexponering utöver det tillgångsslag produkten är kopplad till, för dessa produkter finns en valutarisk. Om en viss produkt är valutaskyddad kan du läsa i faktarutan för respektive placering.

Sammanfattning Risker

Med SPAX Nu tar du en förhållandevis låg risk. Den risk du tar är i förväg begränsad och överblickbar i och med att Swedbank åtagit sig att på återbetalningsdagen utbetala minst nominellt belopp reducerat med förvaltningsavgiften.

 

Bevis Nu finns i olika risknivåer beroende på konstruktionen. Du hittar risknivån och detaljerad information om respektive SPAX Nu och Bevis Nu i placeringens Produktblad, Faktablad, Prospekt och Slutliga villkor.