Fördelar

  • Placeraren har exempelvis möjlighet till avkastning även vid en sidledes och ibland nedåtgående marknad
  • Möjlighet att erhålla bättre riskspridning än vid en enskild aktieinvestering
  • Placeraren har ofta ett kursfallsskydd till en viss nivå, riskbarriären

Nackdelar

  • Delar av eller hela det nominella beloppet kan gå förlorat
  • Ett Bevis Nu kan komma att uppvisa stora prisrörelser på andrahandsmarknaden och vid en försäljning under löptiden kan värdet avsevärt understiga nominellt belopp