K2A är ett snabbt växande fastighetsbolag med fokus på egenproducerade välplanerade, hållbara och Svanenmärkta hyresbostäder för alla typer av boenden. Bolaget kombinerar bostadsportföljen med samhällsfastigheter för att stärka det löpande kassaflödet. Prioriterade marknader är Mälardalen och ett antal utvalda universitets- och högskoleorter. För att främja fortsatt tillväxt och utveckling genomför bolaget en kombinerad nyemission och ägarspridning samt notering av bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm.

Erbjudandet för allmänheten i korthet

Anmälningsperiod: 11 juni – 18 juni 2019 kl 17.00
Erbjudandepris: 71 SEK per B-aktie (courtage utgår ej)
Minsta post: Anmälan ska avse lägst 170 B-aktier och däröver jämna poster om 10 B-aktier upp till 17 000 B-aktier (de som anmäler sig för förvärv av fler än 17 000 B-aktier ska kontakta Swedbank i enlighet med det institutionella erbjudandet). Givet erbjudandepris på 71 SEK per B-aktie motsvarar det en minsta investering om 12 070 SEK.

Viktiga datum

Besked om tilldelning beräknas ske den 20 juni 2019. Likviddag för allmänheten är den 25 juni 2019. Första dag för handel är beräknad till den 20 juni 2019 på Nasdaq Stockholm. Aktierna bokas på anvisad värdepappersdepå eller VP-konto och finns tillgängliga för handel omkring den 25 juni 2019.

Anmälan för Swedbanks och sparbankernas kunder

Anmälan om förvärv av aktier kan göras mellan den 11 juni – 18 juni 2019 via internetbanken, mobilbanken, Kundcenter(personlig service), din personliga mäklare, din personliga rådgivare eller via kontor.

Viktig information

Viktig information rörande möjligheten att sälja tilldelade aktier

Observera att besked om tilldelning till allmänheten beräknas ske omkring den 20 juni 2019. Snarast därefter utsänds avräkningsnotor till dem som erhållit tilldelning. De som inte tilldelas aktier får inget meddelande. Efter det att betalning för tilldelade aktier hanterats av Swedbank kommer betalda aktier att överföras till av förvärvaren anvisat VP-konto eller värdepappersdepå. Den tid som erfordras för överföring av betalning samt överföring av betalda aktier till sådan förvärvare medför att denne inte kommer att ha sådana aktier tillgängliga på anvisat VP-konto eller värdepappersdepå förrän omkring den 25 juni 2019.

Handel första noteringsdag den 20 juni 2019 för kunder i Swedbank och sparbanker

För de förvärvare som angivit ett likvidkonto hos Swedbank eller sparbanker i sin anmälan ska likvida medel för betalning av tilldelade B-aktier finnas disponibelt på kontot senast på likviddagen den 25 juni 2019 klockan 01.00. I det fall förvärvaren önskar kunna handla med sina B-aktier första handelsdagen ska VP-konto, servicekonto eller värdepappersdepå alternativt investeringssparkonto som angivits i anmälan vara registrerat hos Swedbank eller sparbanker och likvida medel för betalning av tilldelade B-aktier finnas disponibelt på kontot senast på tilldelningsdagen den 20 juni 2019 klockan 01.00. En reservering av likvid på förvärvarens likvidkonto kommer att göras och förvärvarens tilldelade B-aktier blir tillgängliga för handel. Bankdagen efter tilldelningsdagen kommer den reserverade likviden att debiteras kontot. Detta för att möjliggöra att tilldelade B-aktier finns tillgängliga på förvärvarens VP-konto, servicekonto, värdepappersdepå eller investeringssparkonto den 25 juni 2019.

Träffa VD Johan Knaust (video på Aktiellt)

Prospekt (pdf)

Anmälningssedel (pdf)

Så tecknar du K2A via appen (pdf)