Bakgrund

Munters är en ledande global leverantör av energieffektiva, verksamhetskritiska och högpresterande klimatkontrollösningar för kommersiell och industriell användning. Bolaget drar nytta av sin avancerade teknik och expertis inom olika användningsområden för att erbjuda sina kunder lösningar som är utformade för att tillhandahålla ”det perfekta klimatet”. Munters har etablerat en solid plattform och har fortsatt potential för betydande framtida tillväxt och förbättrade resultat under kommande år. Munters styrelse och koncernledning gör tillsammans med de säljande aktieägarna bedömningen att det nu är en lämplig tidpunkt för en notering av Munters på Nasdaq Stockholm. I samband med notering genomförs en ägarspridning genom en kombinerad nyemission och försäljning av befintliga aktier.

Erbjudandet till allmänheten i korthet

Anmälningsperiod: 10-17 maj 2017 klockan 17.00

Erbjudandepris: 55 kronor per aktie (courtage utgår ej)

Minsta förvärvspost: Anmälan ska avse lägst 200 aktier och högst 14 000 aktier, i jämna poster om 100 aktier. Givet ett erbjudandepris om 55 kronor motsvarar det en minsta investering om 11 000 kronor.

Viktiga datum

Besked om tilldelning ges omkring den 19 maj 2017. Likviddag för allmänheten 23 maj 2017. Första dag för handel är 19 maj på Nasdaq Stockholm. Aktierna bokas på anvisad värdepappersdepå eller VP-konto och finns tillgängliga för handel omkring den 23 maj.

Anmälan för Swedbanks och sparbankernas kunder

Anmälan om förvärv av aktier kan göras från och med 10 – 17 maj 2017 klockan 17.00 via internetbanken, mobilbanken, telefonbanken (personlig service), din personliga mäklare, din personliga rådgivare eller via kontor.

Viktig information

Viktig information rörande möjligheten att sälja tilldelade aktier

Observera att besked om tilldelning till allmänheten beräknas ske omkring 19 maj 2017. Snarast därefter utsänds avräkningsnotor till dem som erhållit tilldelning. De som inte tilldelas aktier får inget meddelande. Efter det att betalning för tilldelade aktier hanterats av Swedbank kommer betalda aktier att överföras till av tecknaren anvisat VP-konto eller värdepappersdepå. Den tid som erfordras för överföring av betalning samt överföring av betalda aktier till sådan tecknare medför att denne inte kommer att ha sådana aktier tillgängliga på anvisat VP-konto eller värdepappersdepå förrän omkring 23 maj 2017.

Handel första noteringsdag 19 maj 2017 för kunder i Swedbank och sparbanker

Likvida medel för betalning av tilldelade aktier ska finnas disponibelt på kontot senast på likviddagen 23 maj 2017 klockan 01.00. I det fall förvärvaren önskar kunna handla med sina aktier första handelsdagen ska VP-konto, servicekonto, eller värdepappersdepå eller investeringssparkonto som angivits i anmälan vara registrerat hos Swedbank eller sparbanker och likvida medel för betalning av tilldelade aktier finnas disponibelt på kontot senast på tilldelningsdagen 19 maj 2017 klockan 01.00. En reservering av likvid på förvärvarens likvidkonto kommer att göras och förvärvarens tilldelade aktier blir tillgängliga för handel. Bankdagen efter tilldelningsdagen kommer den reserverade likviden att debiteras kontot. Detta för att möjliggöra att tilldelade aktier finns tillgängliga på förvärvarens VP-konto, servicekonto, värdepappersdepå eller investeringssparkonto 23 maj 2017.