Kort om bolaget
Offentliga Hus i Norden AB (Publ) grundades 2011 och har växt med kvalitet sedan start. Bolaget äger samhälls-fastigheter över hela Sverige, med ett särskilt fokus på tillväxtorter, regionstäder och större tätorter. Beståndet är inriktat mot utbildning, vård och omsorg samt kontor för offentlig förvaltning. Utöver det löpande underhållet arbetar bolaget med att förädla, utveckla och anpassa fastigheterna efter hyresgästernas behov. Bolaget investerar också i outnyttjade byggrätter för att kunna erbjuda nybyggnation av samhällsfastigheter. I samtliga delar är hållbarhet en integrerad del av bolagets affär. Målet är att avlasta stat, kommuner och regioner i rollen som fastighetsägare, så att de fullt ut kan fokusera på sin huvuduppgift – att leverera en välfärd i världsklass. Läs mer om Offentliga Hus.

Erbjudande till allmänheten i korthet
Anmälningsperiod: 14 – 21 oktober 2020 klockan 15.00
Erbjudandepris: Pris fastställs inom intervallet 13,4 – 16,1 SEK per stamaktie (courtage utgår ej)
Antal aktier: Anmälan ska avse lägst 500 och högst 65 000 stamaktier, i jämna poster om 500 stamaktier (de som önskar förvärva fler än 65 000 stamaktier ombeds kontakta Swedbank i enlighet med villkoren för det institutionella erbjudandet). Med ett erbjudandepris i intervallet 13,4 – 16,1 SEK uppgår den minsta möjliga investeringen till 6 700 – 8 050 SEK.

Viktiga datum
23 oktober 2020: Besked om tilldelning och fastställande av pris samt första dag för handel
27 oktober 2020: Likviddag för allmänheten
Aktierna bokas på anvisad värdepappersdepå eller investeringssparkonto och finns tillgängliga för handel omkring den 27 oktober 2020.

Anmälan för Swedbanks och sparbankernas kunder
Anmälan om teckning av stamaktier kan göras 14 – 21 oktober 2020 klockan 15.00 via internetbanken, appen, kundcenter privat (personlig service) alternativt den lokala sparbankens telefonbank, din personliga mäklare, din personliga rådgivare eller via kontor.


Viktig information
Viktig information rörande möjligheten att sälja tilldelade stamaktier.
Observera att besked om tilldelning till allmänheten beräknas ske omkring den 23 oktober 2020. Snarast därefter utsänds avräkningsnotor till dem som erhållit tilldelning. De som inte tilldelas stamaktier får inget meddelande. Efter det att betalning för tilldelade stamaktier hanterats av Swedbank kommer betalda stamaktier att överföras till av förvärvaren anvisad värdepappersdepå omkring den 27 oktober 2020.

Handel redan den 23 oktober 2020 för kunder i Swedbank och sparbanker
För de förvärvare som angivit ett likvidkonto hos Swedbank eller sparbanker i sin anmälan skall likvida medel för betalning av tilldelade stamaktier finnas disponibelt på kontot senast på likviddagen 27 oktober 2020 klockan 01.00. I det fall förvärvaren önskar kunna handla med sina stamaktier redan den 23 oktober ska värdepappersdepå alternativt investeringssparkonto som angivits i anmälan vara registrerat hos Swedbank eller sparbanker och likvida medel för betalning av tilldelade stamaktier finnas disponibelt på kontot senast på tilldelningsdagen 23 oktober 2020 klockan 01.00. En reservering av likvid på förvärvarens likvidkonto kommer att göras och förvärvarens tilldelade stamaktier blir tillgängliga för handel. På likviddagen kommer den reserverade likviden att debiteras kontot.

En intervju med Offentliga Hus VD, Fredrik Brodin, finns här
Läs mer på Aktiellt
Prospekt
Presentation av erbjudande
Anmälningssedel