D. Carnegie & Co:s aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i Bolaget i proportion till antalet aktier som innehas (primär företrädesrätt). De som på avstämningsdagen den 7 mars 2018 är registrerade innehavare av A-aktier i Bolaget erhåller teckningsrätter som berättigar till teckning av en (1) ny A-aktie per sju (7) innehavda A-aktier, medan de som på avstämningsdagen den 7 mars 2018 är registrerade innehavare av B-aktier i Bolaget erhåller teckningsrätter som berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie per sju (7) innehavda B-aktier. I den mån aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter, erbjuds samtliga aktieägare att teckna aktier utan teckningsrätter (subsidiär företrädesrätt), oberoende av aktieslag. Aktier som inte tecknas med primär eller subsidiär företrädesrätt tilldelas i första hand till övriga som anmält sig för teckning och i andra hand till garanten, Vega Holdco.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för fastställande av vilka aktieägare som har företrädesrätt och därmed rätt att erhålla teckningsrätter i nyemissionen är den 7 mars 2018. Aktierna handlades exklusive rätt till deltagande i nyemissionen från och med den 6 mars 2018. Sista dag för handel inklusive rätt till deltagande i nyemissionen var den 5 mars 2018.

Teckningskurs

90 SEK per aktie

Handel med teckningsrätter

9 mars - 21 mars 2018

Teckningsperiod

9 mars - 23 mars 2018

Offentliggörande av utfall i företrädesemissionen:

Omkring 28 mars 2018