För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen kommer aktieägare att erhålla en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie (dvs. teckningsrelation 1:2). Investerare har även möjlighet att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter i Erbjudandet.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vilka aktieägare som äger rätt att erhålla teckningsrätter är den 9 maj 2018. Aktierna handlas inklusive rätt till deltagande i Erbjudandet till och med den 7 maj 2018 och exklusive rätt till deltagande i Erbjudandet från och med den 8 maj 2018.

Erbjudandet i korthet:

Teckningskurs: 24 SEK

Handel i teckningsrätter: 14 maj – 25 maj 2018

Teckningsperiod: 14 maj – 29 maj 2018

Offentliggörande av utfall i företrädesemissionen: 1 juni 2018