För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen kommer aktieägare att erhålla en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie (dvs. teckningsrelation 1:3). Investerare har även möjlighet att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter i Erbjudandet.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vilka aktieägare som äger rätt att erhålla teckningsrätter är den 13 december 2017. Aktierna handlas inklusive rätt till deltagande i Erbjudandet till och med den 11 december 2017 och exklusive rätt till deltagande i Erbjudandet från och med den 12 december 2017.

Erbjudandet i korthet:

Teckningskurs: 29 SEK

Handel i teckningsrätter: 15 december – 27 december 2017

Teckningsperiod: 15 december – 29 december 2017

Offentliggörande av utfall i företrädesemissionen: 4 januari 2018