För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen kommer aktieägare att erhålla tre (3) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie (dvs. teckningsrelation 3:8). Investerare har även möjlighet att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter i Erbjudandet.
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vilka aktieägare som äger rätt att erhålla teckningsrätter är den 1 oktober 2019. Aktierna handlas inklusive rätt till deltagande i Erbjudandet till och med den 27 september 2019 och exklusive rätt till deltagande i Erbjudandet från och med den 30 september 2019.

Erbjudandet i korthet:

Teckningskurs: 33 SEK
Handel i teckningsrätter: 3 oktober – 15 oktober 2019
Teckningsperiod: 3 oktober – 17 oktober 2019
Offentliggörande av utfall i företrädesemissionen: 21 oktober 2019

Prospekt (pdf)
Anmälningssedel utan stöd av teckningsrätt (pdf)
Application form for subscription of shares without subscription rights (pdf)