För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen kommer aktieägare att erhålla två (2) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Investerare har även möjlighet att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter i Erbjudandet. För det fall inte samtliga nya stamaktier tecknats med stöd av teckningsrätter (primär företrädesrätt) ska Styrelsen bestämma om tilldelning av stamaktier tecknade utan stöd av teckningsrätter inom ramen för emissionens högsta belopp. Därvid ska i första hand stamaktier som inte tecknas med primär företrädesrätt erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt).

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vilka stamaktieägare som äger rätt att erhålla teckningsrätter var den 6 maj 2019. Stamaktierna handlades inklusive rätt till deltagande i Erbjudandet till och med den 2 maj 2019 och exklusive rätt till deltagande i Erbjudandet från och med den 3 maj 2019.

Erbjudandet i korthet:

Teckningskurs: 5 SEK

Handel i teckningsrätter: 8 maj 2019 – 20 maj 2019

Teckningsperiod: 8 maj 2019 – 22 maj 2019

Offentliggörande av utfall i företrädesemissionen: Omkring 27 maj 2019