FM Mattsson Mora Group har en 150-årig historia och är idag Nordens ledande tillverkare av blandare till kök och badrum. Positionen har etablerats genom starkt fokus på ledande teknik, hög kvalitet, attraktiv design och miljövänlighet. Genom starka varumärken som Mora Armatur, FM Mattsson och Damixa samt långsiktiga relationer med viktiga aktörer på marknaden ser bolaget fortsatta möjligheter att växa. Bolagets fokus är att stärka marknadspositionen, såväl i som utanför de nordiska länderna, genom breddat produktutbud och förvärv. I syfte att underlätta bolagets fortsatta tillväxt- och förvärvsstrategi har bolaget beslutat att notera bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. I samband med notering genomför bolaget en nyemission.

Antalet B-aktier som erbjuds

Erbjudandet omfattar högst 2 000 000 nyemitterade B-aktier.

Erbjudandet i korthet

Anmälningsperiod för allmänheten: 31 mars 2017 – 6 april 2017 klockan 17.00

Erbjudandepris: 68 SEK per B-aktie (courtage utgår ej)

Minsta teckningspost: Anmälan ska avse lägst 150 B-aktier däröver jämna poster om 50-tal B-aktier upp till 15 000 B-aktier (de som anmäler sig för teckning av fler än 15 000 B-aktier ska kontakta Swedbank i enlighet med det institutionella erbjudandet). Givet erbjudandepris om 68 SEK motsvarar det en minsta investering om 10 200 SEK.

Viktiga datum

Besked om tilldelning ges 10 april 2017. Likviddag för allmänheten 12 april 2017. Första dag för handel är 10 april 2017 på Nasdaq Stockholm. B-aktierna bokas på anvisad värdepappersdepå eller VP-konto och finns tillgängliga för handel omkring 12 april 2017.

Anmälan för allmänheten i Sverige

Anmälan om köp av B-aktier kan göras från och med 31 mars 2017 till och med 6 april 2017 klockan 17.00 via internetbanken, appen, telefonbanken (personlig service), din personliga mäklare, din personliga rådgivare eller via kontor.

Prospekt och anmälningssedel

FM Mattsson Mora Group i korthet

Bolaget har idag ca 550 anställda och är marknadsledare i Sverige och Danmark samt på Island och är näst största aktör i Finland och Norge. Bolagets produkter säljs också i bland annat i Australien, Benelux, Storbritannien och Tyskland via såväl egna försäljningsbolag som externa distributörer. För de tre varumärkena är FM Mattsson det ledande varumärket för vattenkranar, Mora Armatur är premiumvarumärket med funktionell design och varumärket Damixa ska följa den danska designtraditionen. En jämn, hög och generös utdelningspolicy har varit ett av bolagets signa under lång tid och målet är att dela ut motsvarande cirka 50 procent av resultatet efter skatt.

FM Mattsson Mora Group

Viktig information

Viktig information rörande möjligheten att sälja tilldelade B-aktier

Observera att besked om tilldelning till allmänheten beräknas ske omkring 10 april 2017. Snarast därefter utsänds avräkningsnotor till dem som erhållit tilldelning. De som inte tilldelas B-aktier får inget meddelande. Efter det att betalning för tilldelade B-aktier hanterats av Swedbank kommer betalda B-aktier att överföras till av tecknaren anvisat VP-konto eller värdepappersdepå. Den tid som erfordras för överföring av betalning samt överföring av betalda aktier till sådan tecknare medför att denne inte kommer att ha sådana B-aktier tillgängliga på anvisat VP-konto eller värdepappersdepå förrän omkring 12 april 2017.

Handel första noteringsdag 10 april 2017 för kunder i Swedbank och sparbanker

För de tecknare som angivit ett likvidkonto hos Swedbank eller sparbanker i sin anmälan skall likvida medel för betalning av tilldelade B-aktier finnas disponibelt på kontot senast på likviddagen 12 april 2017 klockan 01.00. I det fall tecknaren önskar kunna handla med sina B-aktier första handelsdagen ska VP-konto, servicekonto, värdepappersdepå eller investeringssparkonto som angivits i anmälan vara registrerat hos Swedbank eller sparbanker och likvida medel för betalning av tilldelade B-aktier finnas disponibelt på kontot senast på tilldelningsdagen 10 april 2017 klockan 01.00. En reservering av likvid på tecknarens likvidkonto kommer att göras och tecknarens tilldelade B-aktier blir tillgängliga för handel. Bankdagen efter tilldelningsdagen kommer den reserverade likviden att debitera kontot. Detta för att möjliggöra att tilldelade B-aktier finns tillgängliga på tecknarens VP-konto, servicekonto, värdepappersdepå eller investeringssparkonto 12 april 2017.