Bakgrund

Akelius är ett svenskt bostadsfastighetsbolag som grundades 1994 och har sedan dess vuxit till att omfatta cirka 47 000 lägenheter till ett totalt fastighetsvärde om 12,2 miljarder euro. Huvudfokus är att förvalta bostadsfastigheter i växande storstäder i attraktiva och efterfrågade lägen. Bolaget äger och förvaltar fastigheter i bland annat Berlin, Stockholm, New York, Toronto och London. För att främja fortsatt tillväxt och stärka sin rating genomför bolaget en nyemission och notering av bolagets D-aktie på Nasdaq First North Growth Market.

Erbjudande till allmänheten i korthet

Anmälningsperiod: 19 september - 2 oktober 2019 klockan 17.00
Erbjudandepris: 1,75 – 1,85 Euro per D-aktie (courtage utgår ej)
Minsta post: Anmälan ska avse lägst 300 D-aktier däröver jämna poster om 50 D-aktier upp till 54 000 D-aktier (de som anmäler sig för teckning av fler än 54 000 D-aktier ska kontakta Swedbank i enlighet med det institutionella erbjudandet). Givet erbjudandepris på 1,75 – 1,85 Euro motsvarar det en minsta investering om 525 till 555 Euro. (omräknat till svenska kronor ca 5 597 – 5 916 kronor, baserat på valutakursen per den 17 september 2019).

Valutaväxling

Eftersom erbjudandepriset kommer att fastställas i euro och betalning av emissionslikviden till bolaget ska erläggas i euro, kommer Swedbank, efter styrelsens beslut om tilldelning, att genomföra en valutaväxling euro/svenska kronor motsvarande det belopp i euro som tilldelats anmälningar från allmänheten inkomna till Swedbank i Erbjudandet. Swedbank tillämpar den genomsnittliga valutakursen euro/svenska kronor betald av Swedbank vid genomförandet av valutaväxlingen (utan några tillkommande avgifter). Genomsnittskursen kommer att avrundas till två decimaler, varvid exempelvis 0,002 kronor avrundas till 0,01 kronor. Valutaväxlingen genomförs i enlighet med FX Global Code.

I internetbanken och mobilbanken kommer erbjudandepris inte att anges, för information angående erbjudandepris se prospektet. Den preliminära likviden som anges efter genomförd anmälan kommer att vara 0 svenska kronor fram till besked om tilldelning den 4 oktober 2019. Likviden kommer att dras i svenska kronor enligt den valutakurs euro/svenska kronor som fastställs enligt valutaväxlingen som beskrivs ovan.

Utdelning

Akelius ska verka för kontinuerlig utdelning på stam- och preferensaktier. Om utdelning beslutas på stamaktier, har D-aktierna sammanlagt rätt till fem gånger den sammanlagda utdelningen på A-aktierna, dock högst 0,10 euro och år. Betalning av utdelningen sker kvartalsvis.

Viktiga datum

Offentliggörande av pris och besked om tilldelning beräknas ske den 4 oktober 2019. Likviddag är den 8 oktober 2019. Första dag för handel är den 4 oktober 2019 på Nasdaq First North Stockholm.
D-aktierna bokas på anvisad värdepappersdepå och finns tillgängliga för handel omkring den 8 oktober 2019. I det fall Förvärvaren önskar kunna handla med sina D-aktier första handelsdagen ska likvida medel i svenska kronor för betalning av tilldelade D-aktier finnas disponibelt på likvidkontot hos Swedbank eller sparbank senast på tilldelningsdagen den 4 oktober 2019 klockan 01:00.

Anmälan för Swedbanks och sparbankernas kunder

Anmälan om teckning av D-aktier kan göras mellan den 19 september - 2 oktober 2019 klockan 17.00 via internetbanken, appen, Kundcenter/Kundcenter företag (personlig service), din personliga mäklare, din personliga rådgivare eller via kontor.

Viktig information

Viktig information rörande möjligheten att sälja tilldelade aktier

Observera att besked om tilldelning till allmänheten beräknas ske omkring den 4 oktober 2019. Snarast därefter utsänds avräkningsnotor till dem som erhållit tilldelning. De som inte tilldelas D-aktier får inget meddelande. Efter det att betalning för tilldelade D-aktier hanterats av Swedbank kommer betalda D-aktier att överföras till av förvärvaren anvisade värdepappersdepå omkring den 8 oktober 2019.

Handel första noteringsdag den 4 oktober 2019 för kunder i Swedbank och sparbanker

Likvida medel i svenska kronor för betalning av tilldelade D-aktier ska finnas disponibelt på likvidkontot hos Swedbank eller sparbank senast på likviddagen den 8 oktober 2019 klockan 01:00.
I det fall förvärvaren önskar kunna handla med sina D-aktier första handelsdagen ska likvida medel i svenska kronor för betalning av tilldelade D-aktier finnas disponibelt på likvidkontot hos Swedbank eller sparbank senast på tilldelningsdagen den 4 oktober 2019 klockan 01:00. En reservering av likvid i svenska kronor på förvärvarens likvidkonto kommer att göras och förvärvarens tilldelade D-aktier blir tillgängliga för handel. På likviddagen kommer den reserverade likviden i svenska kronor att debiteras likvidkontot.

Länkar

Träffa vd, Pål Ahlsén
Prospekt (pdf)
Anmälningssedel (pdf)
Till Akelius pressmeddelande
Presentation av erbjudande (pdf)