Bakgrund
Fastpartner AB (publ) (”Fastpartner”) äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter på expansiva orter. Ca 85 procent av hyresintäkterna kommer från Storstockholmsområdet och fastighetsbeståndet består av drygt 200 fastigheter med ett värde om ca 27 miljarder kronor. För att främja fortsatt tillväxt och stärka sin rating genomför bolaget en nyemission och noterar bolagets D-aktie på Nasdaq Stockholm.

Erbjudande till allmänheten i korthet
Anmälningsperiod: 3 - 11 december 2019 kl. 17:00
Erbjudandepris: Inom prisintervallet 84 – 88 kronor per D-aktie
Minsta post: Minsta teckningspost är 130 D-aktier därutöver i jämna poster om 10-tal D-aktier upp till 12 490 D-aktier (de som anmäler sig för teckning av fler än 12 490 D-aktier ska kontakta Swedbank i enlighet med det institutionella erbjudandet). Givet en teckningskurs om 84 - 88 kronor motsvarar det en minsta investering om 10 920 – 11 440 kronor.

Utdelning
Enligt Fastpartners bolagsordning har alla stamaktier rätt till utdelning utan företrädesrätt sinsemellan. Om utdelning på stamaktier beslutas har D-aktierna rätt till fem (5) gånger den sammanlagda utdelningen på stamaktier av serie A, dock högst fem (5) kronor per aktie och år. Betalning av utdelning sker kvartalsvis.

Viktiga datum
Besked om tilldelning och fastställande av pris beräknas ske den 13 december 2019. Likviddag är den 17 december 2019. Första dag för handel är den 13 december 2019 på Nasdaq Stockholm. D-aktierna bokas på anvisad värdepappersdepå eller VP-konto och finns tillgängliga för handel omkring den 17 december 2019. I det fall förvärvaren önskar kunna handla med sina D-aktier första handelsdagen ska likvida medel för betalning av tilldelade D-aktier finnas disponibelt på likvidkontot hos Swedbank eller sparbank senast på tilldelningsdagen den 13 december 2019 kl. 01:00. En reservering av likvid på förvärvarens likvidkonto kommer att göras och förvärvarens tilldelade D-aktier blir tillgängliga för handel. På likviddagen kommer den reserverade likviden att debiteras kontot.

Anmälan för Swedbank och sparbankers kunder
Anmälan om teckning av D-aktier kan göras den 3 – 11 december 2019 via internetbanken, appen, Kundcenter (personlig service), din personliga mäklare, din personliga rådgivare eller via kontor.

Viktig information
Viktig information rörande möjligheten att sälja tilldelade D-aktier.

Observera att besked om tilldelning till allmänheten beräknas ske omkring den 13 december 2019. Snarast därefter utsänds avräkningsnotor till dem som erhållit tilldelning. De som inte tilldelas D-aktier får inget meddelande. Efter det att betalning för tilldelade D-aktier hanterats av Swedbank kommer betalda D-aktier att överföras till av förvärvaren anvisad värdepappersdepå omkring den 17 december 2019.

Intervju med VD, Sven-Olof Johansson om bolaget och erbjudandet

Presentation av erbjudandet (pdf)
Prospekt (pdf)
Anmälningssedel (pdf)