Bakgrund
Genova äger, förvaltar och utvecklar fastigheter långsiktigt, hållbart och med stort engagemang. Inriktningen är kommersiella lokaler, samhällsfastigheter och bostäder i Storstockholm och Uppsalaregionen. För att främja den fortsatta tillväxten och utveckling genomför bolaget en nyemission och ägarspridning samt noterar bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm Main Market.

Erbjudande till allmänheten i korthet
Anmälningsperiod: 22 – 29 juni 2020
Erbjudandepris: 65 SEK per stamaktie (courtage utgår ej)
Minsta post: Anmälan ska avse lägst 200 stamaktier däröver jämna poster om 10 stamaktier upp till 20 000 stamaktier (de som anmäler sig för teckning av fler än 20 000 stycken stamaktier ska kontakta Swedbank i enlighet med det institutionella erbjudandet). Givet erbjudandepris på 65 SEK motsvarar det en minsta investering om 13 000 SEK.

Viktiga datum
Besked om tilldelning ges 30 juni 2020. Likviddag för allmänheten 2 juli 2020. Första dag för handel är 30 juni 2020 på Nasdaq Stockholm. Aktierna bokas på anvisad värdepappersdepå eller investeringssparkonto och finns tillgängliga för handel omkring 2 juli 2020. För de tecknare som angivit ett likvidkonto hos Swedbank eller sparbanker i sin anmälan skall likvida medel för betalning av tilldelade stamaktier finnas disponibelt på kontot senast på likviddagen 2 juli 2020 klockan 01.00. I det fall tecknaren önskar kunna handla med sina stamaktier första handelsdagen ska värdepappersdepå alternativt investeringssparkonto som angivits i anmälan vara registrerat hos Swedbank eller sparbanker och likvida medel för betalning av tilldelade stamaktier finnas disponibelt på kontot senast på tilldelningsdagen 30 juni 2020 klockan 01.00. En reservering av likvid på tecknarens likvidkonto kommer att göras och tecknarens tilldelade stamaktier blir tillgängliga för handel. På likviddagen kommer den reserverade likviden att debiteras kontot.

Anmälan för Swedbank och sparbankers kunder
Anmälan om teckning av stamaktier kan göras den 22 – 29 juni 2020 kl 15:00 via internetbanken, appen, Kundcenter (personlig service), din personliga mäklare, din personliga rådgivare eller via kontor.

Viktig information
Viktig information rörande möjligheten att sälja tilldelade stamaktier.
Observera att besked om tilldelning till allmänheten beräknas ske omkring den 30 juni 2020. Snarast därefter utsänds avräkningsnotor till dem som erhållit tilldelning. De som inte tilldelas stamaktier får inget meddelande. Efter det att betalning för tilldelade stamaktier hanterats av Swedbank kommer betalda stamaktier att överföras till av förvärvaren anvisad värdepappersdepå omkring den 2 juli 2020.

Presentation av erbjudandet
Prospekt
Pressmeddelande
Anmälningssedel
Intervju med Genovas VD, Michael Moschewitz