Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Prospekt för nyemissioner, börsnoteringar och publika bud

Äldre kvinna på ett kontor hållandes en surfplatta

Vi är med och arrangerar olika typer av bolagshändelser. Ta del av prospekt för nyemissioner, börsnoteringar och andra typer av bolagshändelser.

Vad är en nyemission?

En nyemission är när ett aktiebolag erbjuder befintliga och/eller potentiella aktieägare att teckna nya aktier i företaget. Syftet med en nyemission är få in kapitel/nya pengar i företaget för att till exempel finansiera en expansion eller undvika konkurs. För att locka allmänheten att investera i företaget så erbjuds ofta de nya aktierna till ett lägre pris än de gamla.

Läs mer om vad en börsintroduktion innebär.

Börsintroduktion

Aktuella prospekt och erbjudanden

 

Börsnotering av Prisma Properties AB (publ)

Prisma Properties och dess huvudaktieägare har beslutat att genomföra en ägarspridning genom en nyemission och försäljning av befintliga aktier inför bolagets notering på Nasdaq Stockholm.

Bakgrund Prisma Properties är en ledande utvecklare och ägare av fastigheter inom lågpris, dagligvaror och snabbmat. Bolaget är verksamma i Norden och har ett fastighetsbestånd som värderas till cirka sex miljarder kronor – och som till största del består av nyutvecklade fastigheter med långa hyreskontrakt. Fastighetsbeståndet finns i strategiskt placerade lägen med hög konsumenttillgänglighet i snabbväxande regioner. För att främja bolagets fortsatta tillväxt och utveckling genomförs en nyemission av aktier för notering på Nasdaq Stockholm.

Anmälningsperiod: 10 juni till och med 17 juni 2024

Första dag för handel: 18 juni 2024

Läs mer och se prospekt på Prismas webbplats

Kunder i Swedbank och Sparbankerna kan teckna sig för aktier direkt i App och Internetbank under rubriken "Spara och placera". Länk till Interbanken.

 

Företrädesemission i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)


John Mattson genomför en fullt garanterad företrädesemission om cirka 1 251 mkr.

Bakgrund

Den 18 oktober 2023 beslutade styrelsen för John Mattson om en fullt garanterad nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare, under förutsättning av godkännande vid en extra bolagsstämma den 21 november 2023. Villkoren för företrädesemissionen fastställdes av styrelsen den 15 november 2023. Styrelsens emissionsbeslut godkändes vid extra bolagsstämma den 21 november 2023.

John Mattson är ett bostadsfastighetsbolag med 4 300 hyreslägenheter samt kommersiella lokaler i Stockholmsregionen; Lidingö, Sollentuna, Stockholm, Nacka och Upplands Väsby. Fastighetsvärdet uppgick den 30 september 2023 till 14,2 mdkr. Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Vår vision är att skapa goda livsmiljöer över generationer. Det innebär att vi vill erbjuda en välfungerande vardag för alla, genom förvaltning med helhetsperspektiv och närhet till hyresgästerna samt genom utveckling av trygga och attraktiva boendemiljöer och lokalsamhällen. John Mattsons aktie är noterad som JOMA på Nasdaq Stockholm Mid Cap-listan.

Teckningsperiod: 27 november till och med 11 december 2023

Läs mer och se prospekt på John Mattsons webbplats

 

Företrädesemission i Dustin Group AB (publ)

Dustin genomför en fullt garanterad företrädesemission om cirka 1 750 MSEK.

Bakgrund Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner som erbjuder ett brett sortiment av hård- och mjukvara med tillhörande tjänster och lösningar till små och medelstora företag, stora företag och offentlig sektor samt konsumenter i Norden och Benelux. Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2022/23 uppgick till 23 577 MSEK. Dustin har cirka 2 200 medarbetare och är sedan 2015 börsnoterat på Nasdaq Stockholm med huvudkontor i Nacka Strand strax utanför centrala Stockholm.

Dustins styrelse beslutade den 11 oktober 2023 att öka Bolagets aktiekapital genom en nyemission av stamaktier med företrädesrätt för Dustins befintliga aktieägare, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Villkoren för Företrädesemissionen fastställdes av styrelsen den 31 oktober 2023. Styrelsens emissionsbeslut godkändes vid extra bolagsstämman den 10 november 2023. Nettolikviden om cirka 1 750 MSEK från Företrädesemissionen avses i sin helhet att användas för att reducera nettoskuldsättningen genom att återbetala på Bolagets befintliga kreditfacilitet och därmed säkerställa en flexibel och optimerad kapitalstruktur.

Teckningsperiod: 16 november 2023 till och med 30 november 2023

Läs mer och se prospekt på Dustins webbplats

Tidigare prospekt och erbjudanden

Företrädesemission i Logistea AB (publ)

Logistea genomför en fullt garanterad företrädesemission om cirka 436 MSEK.

Bakgrund 
Logistea är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på lager, logistik och lätt industri. Logistea äger närmare 70 fastigheter belägna i 40 olika orter i Sverige, med ett totalt fastighetsvärde om cirka 5 miljarder kronor. Bolagets hyresgäster utgörs främst av bolag verksamma inom lagerhållning, handel och tillverkning. Logisteas aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Den 14 juli 2023 offentliggjorde Logistea styrelsens beslut om att genomföra en fullt garanterad nyemission med företrädesrätt för befintliga stamaktieägare. Beslutet fattades med stöd av bemyndigandet som lämnades vid årsstämman den 5 maj 2023. Styrelsen beslutade den 17 augusti 2023 om fullständiga villkor för företrädesemissionen, inklusive teckningskurs och utbytesförhållande. Nettoemissionslikviden avses i första hand att användas för att hantera kommande skuldförfall i bolagets utestående obligationslån om cirka 384 mkr på det sätt som Logistea bedömer är mest fördelaktigt. Sådana åtgärder för att hantera kommande skuldförfall kan innefatta erbjudande om återköp eller inlösen av obligationslånen. I andra hand avses nettoemissionslikviden användas till framtida fastighetsförvärv inom lager, logistik och lätt industri i enlighet med bolagets tillväxtstrategi samt värdeskapande investeringar i befintligt fastighetsbestånd.

Teckningsperiod
28 augusti 2023 – 11 september 2023

Läs mer och se prospekt samt anmälningssedlar på Logisteas hemsida.

 

Doxas uppköpserbjudande till aktieägarna i Serneke

Bakgrund
Doxa Aktiebolag (publ) (”Doxa”) är verksamt inom fastighetsinvesteringar och är inriktat på svenska onoterade och noterade fastighetsrelaterade aktier och andra fastighetsrelaterade tillgångar, utan begränsning till fastighetskategori, region eller ägandehorisont.

Doxa lämnade den 25 april 2023 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i SERNEKE Group AB (publ) (”Serneke”) i syfte att förvärva samtliga utestående B-aktier i Serneke mot vederlag i form av nyemitterade aktier i Doxa.

Förvärvet förväntas skapa betydande värde för samtliga intressenter i form av bland annat en bredare aktieägarbas samt tillgång till fler finansieringskällor med attraktivare villkor. Doxas NAV kommer, vid full anslutningsgrad i erbjudandet, att öka från cirka 1 855 MSEK till cirka 2 860 MSEK.

Aktieägare i Serneke erbjuds sex (6) nyemitterade aktier i Doxa för varje (1) befintlig B-aktie i Serneke.

Acceptperiod: 12 maj – 2 juni 2023 klockan 15:00.
Mer information om erbjudandet finns på Doxas webbplats

Företrädesemission i Castellum Aktiebolag (publ)

Castellum genomför en fullt garanterad företrädesemission om cirka 10 miljarder SEK.

Bakgrund Castellums styrelse beslutade den 13 februari 2023 att föreslå att årsstämman 2023 bemyndigar styrelsen att fatta beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Vid årsstämman den 23 mars 2023 bemyndigades styrelsen att fatta beslut om företrädesemissionen. Styrelsen för Castellum beslutade den 4 maj 2023, med stöd av årsstämmans bemyndigande, om nyemission av aktier i Castellum med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag som utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar. Per den 31 mars 2023 uppgick fastighetsvärdet till ca 174 miljarder kronor, inklusive ägarandelen i norska Entra ASA. Bolaget finns i attraktiva nordiska tillväxtregioner. Ett av bolagets hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Teckningsperiod: 15 maj 2023 till och med 29 maj 2023

Läs mer och se prospekt samt anmälningssedlar på Castellums webbplats

 

Företrädesemission i Besqab AB (publ)

Besqab genomför en fullt garanterad företrädesemission om cirka 833 MSEK.

Bakgrund Besqabs är en bostadsutvecklare vars huvudsakliga verksamhet består av projektutveckling av bostäder med bostads- och äganderätt. Besqab utvecklar även hyresfastigheter, vårdboenden och annan samhällsservice, där långsiktigt ägande igår i verksamheten. Koncernen har bedrivit verksamhet från 1989 och har sedan dess varit delaktig i projekt som omfattar närmare 10 000 bostäder i Stockholm och Uppsala. Besqabs aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Den 25 januari 2023 offentliggjorde Besqab styrelsens avsikt att besluta om en fullt garanterad nyemission med företrädesrätt för befintliga stamaktieägare och den 24 februari 2023 beslutade styrelsen att genomföra företrädesemissionen. Styrelsen beslutade den 27 mars 2023 om fullständiga villkor för företrädesemissionen, inklusive teckningskurs och utbytesförhållande. Styrelsens beslut om företrädesemissionen godkändes vid en extra bolagsstämma den 29 mars 2023. Nettolikviden från företrädesemissionen avses att användas till att i förtid återbetala Besqabs seniora icke säkerställda gröna obligationer om 800 MSEK, vilket kommer förändra och stärka Besqabs kapitalstruktur.

Teckningsperiod: 6 april 2023 till och med 20 april 2023

Företrädesemission i CTEK AB (publ)

CTEK genomför en fullt garanterad företrädesemission om ca 350 MSEK.

Bakgrund CTEK är den ledande globala leverantören av batteriladdare för olika fordon inom premiumsegmentet och en av Sveriges största leverantörer av laddare och tillbehör för elfordonsladdning. CTEK grundades 1997 i Vikmanshyttan och har numera försäljning i över 70 länder. CTEK har genom sitt teknikledarskap etablerat starka och långvariga kundrelationer med bland annat över 50 av världens mest prestigefyllda fordonstillverkare. Utöver fordonstillverkare erbjuder CTEK produkter till bland annat fordonsverkstäder, distributörer, återförsäljare, laddpunktsoperatörer samt fastighetsägare. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Den 8 februari 2023 offentliggjorde CTEK styrelsens beslut att genomföra en fullt garanterad nyemission om cirka 350 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nettolikviden från Företrädesemissionen avses användas för att för att amortera på Bolagets lån i syfte att minska skuldsättningen samt för att säkerställa investeringar i produktutveckling och i Bolagets försörjningskedja.

Teckningsperiod: 10 mars 2023 till och med 21 mars 2023

Läs mer och se prospekt på CTEKs webbplats

Aktuella prospekt och erbjudanden

Förvärva aktier i Synsam

Bakgrund
Synsam AB (publ) är en av de ledande optikerkedjorna i Norden. Koncernen är verksam genom egenägda butiker, franchisebutiker och genom e-handelskanaler. Bolaget grundades 1968 och anser sig konsekvent ha varit en stark innovatör på den nordiska optikmarknaden - detta inom flera områden inklusive kundresa och digitalisering, produkterbjudande och ESG.
Synsam offentliggjorde den 7 oktober 2021 sin avsikt att notera sina aktier, och publicerade den 20 oktober ett prospekt.

Anmälningsperiod för institutioner och Private Banking: 21-28 oktober 2021.

Läs mer och se prospektet här: Synsam Group

Förvärva B-aktier i Volvo Car AB (publ)

Bakgrund
Volvo Car Group är ett av världens snabbast växande premiumbilmärken, både sett till antal sålda bilar och omsättning, och erbjuder sina kunder möjligheten att förflytta sig på ett personligt, hållbart och säkert sätt. Volvo Car Group bedömer också att dess unika struktur och fokuserade strategi gör Koncernen till en av de aktörer som ställer om snabbast inom den globala bilindustrin, med ambitioner för mitten av decenniet som är fokuserade på elektrifiering, hållbarhet och digitalisering.
För att stödja Volvo Car Groups omställning och fortsatta tillväxt har Bolagets styrelse och Huvudaktieägare kommit överens om att genomföra en ägarspridning av Bolagets aktier.

Anmälningsperiod för allmänheten: 19-26 oktober 2021
Läs mer i prospektet

Förvärva aktier i Nordisk Bergteknik

Bakgrund

Nordisk Bergteknik grundades 2016. Idag består koncernen av 16 operativa enheter och anser sig vara en ledande aktör som erbjuder tjänster inom grundläggning och berghantering i norra Europa. Koncernen har expertis inom borrning, losshållning, bergförstärkning och tunneldrivning. Sedan Nordisk Bergteknik grundades har koncernen flerfaldigat sin omsättning, främst drivet av förvärv men också genom organisk tillväxt. Sedan 2016 har Nordisk Bergteknik genomfört 15 förvärv av varierande storlek och karaktär.

Anmälningsperiod för institutionella investerare: 1 okt-11 oktober 2021
Läs mer i prospektet

Förvärva Preferensaktier i Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ)

Bakgrund
Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter. Bolagets fastighetsbestånd, uppgick per 30 juni 2021, till 87 fastigheter inom segmenten lätt industri, industriservice, proffshandel, externhandel,dagligvaruhandel, samhällsservice och kontor m.m.. Fastighetsbeståndet är fokuserat på attraktiva tillväxtorter där expansionen sker genom förvärv. För att främja bolagets fortsatta tillväxt och utveckling genomförs en nyemission av Preferensaktier för notering på Nasdaq First North Growth Market.
Anmälningsperiod för allmänheten: 22 - 29 september 2021, klockan 17.00

Anmälningsperiod för institutioner: 22 - 30 september 2021

Läs mer genom att klicka på Prospekt och anmälningssedel

Förvärva aktier i CTEK AB (publ)

Bakgrund
CTEK är den ledande globala leverantören av premiumbatteriladdare och Sveriges näst största leverantör av laddare och tillbehör för elfordonsladdning. Bolaget har en stark innovationskultur och arbetar ständigt med att förbättra och utveckla nya produkter anpassade efter kundernas behov. För att främja fortsatt tillväxt och utveckling genomför nu bolaget en nyemission och ägarspridning samt noterar bolagets aktie på Nasdaq Stockholm.

Anmälningsperiod för allmänheten: 14 - 23 september 2021, klockan 15.00
Anmälningsperiod för institutioner: 14 - 23 september 2021, klockan 17.00

Läs mer genom att klicka på Prospekt och mer information

 

Tidigare prospekt och erbjudanden

Företrädesemission i Dustin Group AB (publ)

Bakgrund
Som ett led i Dustins fortsatta expansion förvärvade Dustin den 3 juni 2021 Centralpoint, en ledande IT-återförsäljare i Benelux. Syftet med emissionen är att emissionslikviden ska användas för att återbetala en del av den brygglånefacilitet som tillhandahållits för förvärvet av Centralpoint.

Företrädesemissionen i sammandrag:

  • Teckningstid: 9 augusti 2021 till och med 23 augusti 2021.
  • Teckningskurs: 75 kronor per aktie.
  • Avstämningsdag: 5 augusti 2021. Sista dagen för handel i Dustins aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 3 augusti 2021 och första dagen för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 4 augusti 2021.
  • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 16 159 825 aktier och innebär, förutsatt att erbjudandet fulltecknas, en emissionslikvid om cirka 1 212 miljoner kronor före emissionskostnader.
  • Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen är införd i aktieboken som aktieägare i Dustin erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i Dustin. Teckningsrätten berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya aktier, varvid sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
  • Teckning kan även ske utan stöd av teckningsrätter, dock utan företrädesrätt.

Läs mer genom att klicka på nedan länk:

https://www.dustingroup.com/sv/foretradesemission-2021